Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Wszystkie dogi wojewódzkie są przejezdne

Dzi­siej­szej nocy za­no­towano pierw­sze tej zimy, znacz­niej­sze opady śnie­gu. Wszyst­kie drogi wo­je­wódz­kie są prze­jezd­ne. Już w nocy pra­co­wało na nich 105 pia­skarek i in­nych po­jaz­dów zi­mo­we­go u­trzy­ma­nia.

W po­wia­tach biel­skim, bie­ruń­sko-lę­dziń­skim, my­sło­wic­kim, tar­no­gór­skim, ryb­nic­kim, ra­ci­bor­skim i wo­dzi­sław­skim na nie­któ­rych od­cin­kach u­trzy­muje się war­stwa błota po­śnie­gowego. Na dro­gach wo­je­wódz­kich w po­zosta­łych po­wia­tach na­wierzch­nia jest czar­na i mokra. Miej­sca­mi drogi mogą być śli­skie.

 

Bar­dzo pro­si­my o o­stroż­ność i do­stosowa­nie pręd­ko­ści do wa­run­ków na dro­dze.


 

Wesołych Świąt

Zdjęcie

Dy­rek­cja i pra­cow­ni­cy Za­rzą­du Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach życzą wszyst­kie­go do­bre­go, po­wodze­nia w życiu za­wo­dowym i pry­wat­nym z o­ka­zji Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia i No­we­go Roku.
Dzię­ku­je­my także i ser­decz­nie od­wza­jem­niamy ży­cze­nia, które o­trzy­ma­li­śmy drogą pocz­tową i li­sta­mi e­lek­tro­nicz­ny­mi.

 


EuroSymbol Skutecznego Zarządzania 2015 dla ZDW w Katowicach

Zdjęcie

Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach wy­róż­nio­ny zo­stał na­gro­dą Eu­ro­Sym­bol Sku­tecz­nego Za­rządzania 2015.

Ka­pi­tu­ła Pro­gra­mu do­ce­ni­ła Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach. Tym razem u­ho­norowa­no „u­do­skona­lanie i roz­bu­dowę baz da­nych u­ła­twiają­cych za­rzą­dzanie sie­cią dro­go­wą”. Przy­zna­ją­cy na­gro­dę w swym u­za­sad­nie­niu pod­kre­śla­ją, że ZDW w Ka­to­wi­cach „sto­su­je in­no­wa­cje, któ­rych celem jest po­pra­wa stanu dróg i ob­ni­że­nie kosz­tów za­rzą­dzania nimi”.

 


Wyciek substancji ropopochodnej w Myszkowie

Zdjęcie

Dzi­siaj około go­dzi­ny 12.30 o­twar­ty zo­stał prze­jazd ulicą Ko­ściusz­ki w Mysz­ko­wie (DW 793). Droga była za­mknię­ta od piąt­ku w związ­ku z wy­cie­kiem od­pa­dów ro­popochod­nych, do ja­kie­go do­szło tego dnia ok. go­dzi­ny 14.00. Ma­te­riał ten prze­wo­żony był praw­do­podob­nie nie­przy­sto­sowa­nym do tego po­jaz­dem.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl