Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Umowa na budowę obwodnicy Pawłowic podpisana

Zdjęcie

Wczo­raj w Ka­to­wi­cach pod­pi­sa­no umowę na bu­do­wę ob­wod­ni­cy Paw­ło­wic. Naj­ko­rzyst­niej­szą o­fer­tę w prze­tar­gu zło­ży­ło kon­sor­cjum, któ­re­go li­de­rem jest firma M-Sil­nice A.S. z Hu­so­wy koło Par­du­bic w Re­pu­bli­ce Cze­skiej, a part­ne­rem IMB Pod­be­ski­dzie Sp. z o. o. w Sko­czowie.

Umowa o­pie­wa na 89 871 948,98 zło­tych brut­to. Za tę kwotę kon­sor­cjum wy­bu­duje drogę o dłu­go­ści 2,83 km. Bę­dzie to trasa jedno jezd­niowa (ca­łość jezd­ni o sze­ro­ko­ści 7 m) z dwoma pa­sami ruchu po 3,5 m sze­ro­ko­ści każdy. Nowa trasa bę­dzie wy­po­sa­żona w drogi ser­wi­so­we.

autor: Ryszard Pacer

 

Zmarł Andrzej Podgurski, naczelnik Wydziału Dróg

Zdjęcie

W czwar­tek, 4 grud­nia 2014 roku, zmarł nagle An­drzej Pod­gur­ski. Miał 64 lata. Po­grzeb od­bę­dzie się 10 grud­nia 2014, o go­dzi­nie 12.00 w Ko­ście­le Św. Jana Chrz­ci­cie­la w So­snow­cu Niwce.

An­drzej Pod­gur­ski od 1 grud­nia 1999 roku był na­czel­ni­kiem Wy­dzia­łu Dróg ZDW w Ka­to­wi­cach. Stra­ci­liśmy ce­nio­nego współ­pra­cow­ni­ka, sza­no­wane­go szefa, wspa­niałe­go ko­le­gę.

Zaw­sze wspie­rał radą i do­świad­cze­niem swych współ­pra­cow­ni­ków. Był czło­wie­kiem o sze­ro­kich ho­ry­zon­tach, który im­po­nował nie tylko wie­dzą za­wo­dową, ale także wiel­ką e­ru­dy­cją wy­kra­czają­cą poza kwe­stie dro­go­wnic­twa.


Śląska drogówka współpracuje z drogowcami

Zdjęcie

28 li­sto­pa­da 2014 roku pomię­dzy KWP w Ka­to­wi­cach a Za­rządem Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach zo­sta­ło pod­pi­sa­ne zo­sta­ło „Po­rozu­mie­nie o współ­pra­cy w za­kre­sie prze­pro­wa­dzenia w roku 2015 wspól­nych dzia­łań ma­ją­cych na celu po­pra­wę bez­pieczeń­stwa ruchu dro­go­we­go na sieci dróg wo­je­wódz­kich ad­mi­nistro­wanych przez Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach”.

Dzia­łania ob­ję­te za­kre­sem po­ro­zu­mie­nia po­zwolą do­kład­nie zdia­gno­zować pro­blem bez­pieczeń­stwa w miej­scach kon­cen­tra­cji zda­rzeń dro­go­wych, a przepro­wa­dzone kon­tro­le u­moż­li­wią we­ry­fi­ka­cję za­sad­no­ści lo­kal­nych o­gra­ni­czeń pręd­ko­ści do­pusz­czal­nej, ocenę lo­ka­li­zacji i o­zna­kowania przejść dla pie­szych oraz ocenę czy­tel­no­ści geo­metrii dróg. Będą one znacz­nie bar­dziej szcze­gó­ło­we niż do­tych­czas pro­wa­dzone wspól­ne ob­jaz­dy dróg, toteż ich e­fek­tem po­win­no być wy­pra­co­wanie ka­talo­gu nie­zbęd­nych zmian w in­fra­struk­turze dro­go­wej, w tym w za­kre­sie e­wen­tu­al­nych ko­niecz­nych in­we­sty­cji.


Uwaga na śliskość na drogach!

Na DW 791 (ul. Mrzy­głodz­ka) w Za­wier­ciu, w re­jo­nie ronda nie­opodal Ho­te­lu Villa Verde po­wsta­ło za­le­wi­sko. W związ­ku z ni­skimi tem­pera­tu­rami po­wie­trza jezd­nia może być na dłu­go­ści kil­ku­dzie­się­ciu me­trów bar­dzo śli­ska.
Ekipy Po­wia­towe­go Za­rzą­du Dróg w Za­wier­ciu na zle­cenie in­spek­to­ra ZDW w Ka­to­wi­cach wpro­wa­dzi­ły w tym miej­scu o­gra­ni­cze­nie pręd­ko­ści. Ozna­ko­wanie in­for­mu­je też o zwę­że­niu jezd­ni w tym miej­scu. W po­nie­dzia­łek ekipy re­mon­towe przy­stą­pią do re­mon­tu od­wod­nie­nia drogi w tym re­jo­nie.

Śli­sko jest także w gó­rach. Na DW 941, 942 i 943. Od kilku dni w wyż­szych par­tiach Be­ski­dów, no­towa­ne są opady śnie­gu. Pra­cu­ją pługi i pia­skar­ki. W ciągu dnia śnieg top­nieje, a w nocy u­jem­ne tem­pera­tu­ry po­wodu­ją two­rze­nie się lo­kal­nej śli­sko­ści.

Ape­lu­jemy o za­cho­wanie o­stroż­no­ści.

autor: Ryszard Pacer 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl