Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Zakończenie budowy mostu i nowego przebiegu DW 945 w Żywcu

Za­koń­czy­ła się bu­do­wa no­we­go mostu na Sole i przebu­do­wa u­kła­du ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go śród­mie­ścia Żywca.

Przed nie­speł­na mie­sią­cem o­twar­to dla ruchu most na Sole, a dziś za­koń­czono całą bu­do­wę i o­twar­ty jest także póło­twar­ty tunel i nowy prze­bieg DW 945.

In­we­sty­cja, która nazwa się o­fi­cjal­nie „Obwod­ni­ca Żywca, jako nowy ciąg drogi wo­je­wódz­kiej nr 945, wzdłuż rzeki Soły, wraz z prze­bu­do­wą mostu nad rzeką Sołą, w ciągu drogi wo­je­wódz­kiej nr 945” roz­poczę­ła się 24 paź­dzier­nika 2013 roku, kiedy to pod­pi­sa­na zo­stała umowa mię­dzy in­we­sto­rem, ZDW w Ka­to­wi­cach a kon­sor­cjum Rubau Pol­ska Sp. z o. o. i Con­struc­ciones Rubau SA, które zo­bowią­za­ło się wy­ko­nać wszyst­kie ro­boty bu­dow­la­ne do 15 li­sto­pa­da 2014 roku. W trak­cie pod­pi­sy­wa­nia umowy pre­zes firmy Rubau Pol­ska za­pew­nił, że bu­do­wa zo­sta­nie za­koń­czona w ter­minie.

 


 

Most w Żywcu otwarty

Zdjęcie

Tej nocy o­twar­to dla ruchu sa­mo­chodowe­go i dla pie­szych most na Sole w Żywcu. Pow­stał w miej­sce sta­rej prze­pra­wy. W ze­szłym roku stary o­biekt ro­ze­bra­no i w tym samym miej­scu po­wstał jed­no­przę­słowy most o roz­pię­to­ści 109,4 m, bez pod­pór w nur­cie rzeki. Ma to duże zna­cze­nie, bo Soła czę­sto wzbie­ra w tym miej­scu i cza­sem dwa razy w roku, z po­wodu wy­so­kie­go stanu wody, stary most mu­siał być za­my­kany ze wzglę­dów bez­pieczeń­stwa.

autor: (ZDW w Katowicach, Śląski Urząd Marszałkowski)

Nowe projekty remontów finansowanych z funduszy unijnych

Zdjęcie

Wczo­raj w biu­rze Za­rzą­du Dróg Wo­je­wódz­kich pod­pi­sa­no kilka umów na wy­ko­na­nie pro­jektów prze­bu­do­wy dróg, które fi­nan­so­wane będą z fun­duszy u­nij­nych.

Usta­lo­no już za­sady po­zy­ski­wa­nia fun­duszy na in­we­sty­cje dro­go­we w ra­mach Re­gio­nal­nego Planu Ope­ra­cyj­nego dla wo­je­wódz­twa ślą­skie­go.

ZDW w Ka­to­wicach od kil­ku­na­stu mie­się­cy przy­go­towywa­ło się do ogłoszenia przetagów, które wy­ło­nią pro­jek­tan­tów i wy­ko­naw­ców inwestycji re­ali­zo­wanych przy u­dzia­le fun­duszy u­nij­nych.


DW 781 zamknięta

Od dziś, tj. 3 sierpnia do 31 paź­dzier­nika br. zamknięta będzie DW 781 w Kocierzu Rychwałdzkim. Wy­ko­nywa­ny bę­dzie drugi etap za­bez­pieczania o­su­wi­ska na zbo­czu, po któ­rym bie­gnie droga. Objazd wy­zna­czo­no dro­ga­mi wo­je­wódz­ki­mi nr 946, 948 do Kęt i dalej drogą kra­jo­wą nr 52 do An­dry­cho­wa.

Droga na dwóch od­cin­kach, na łącz­nej dłu­go­ści ok. 1 km bę­dzie ro­ze­bra­na, u­moc­nione bę­dzie pod­łoże za po­mocą mi­kro­pa­li, po czym droga bę­dzie od­bu­dowa­na. Kilka lat temu, po ob­fi­tych o­pa­dach zbo­cze o­su­nę­ło się. Wtedy prze­bu­do­wa­no pierw­szy od­ci­nek tej drogi. Teraz u­mac­niane będą jej frag­men­ty po obu stro­nach prze­bu­do­wy­wa­nego wtedy odcinka.

 
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl