Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Konferencja o inteligentnym mieście pod patronatem ZDW w Katowicach

Zdjęcie

28 maja br. od­by­ła się w Ka­to­wi­cach kon­fe­ren­cja pn. „Ogól­no­pol­ski Kon­gres Smart – In­te­li­gent­ne mia­sta”. Spot­ka­nie było jed­nym z ca­łe­go cyklu po­świę­cone­go sys­te­mom e­lek­tro­nicz­nym i in­for­ma­tycz­nym zwią­za­nych z po­ję­ciem in­te­ligent­nego mia­sta.

Pod­czas kon­fe­ren­cji przed­sta­wio­ne zo­sta­ły nie­któ­re roz­wią­za­nia funk­cjo­nują­ce już w Pol­sce, a także do­świad­cze­nia kra­jów eu­ro­pej­skich – Nor­we­gii, Szwe­cji czy Nie­miec.

Kon­fe­ren­cje zo­sta­ły ob­ję­te pa­tro­natem wielu in­sty­tu­cji o sa­mo­rzą­dów, m.in.: Mi­nister­stwa Ad­mi­nistra­cji i Cy­fryza­cji, Wo­je­wody Ślą­skie­go, a także ZDW w Ka­to­wi­cach i wielu in­nych.

 


 

Regionalny System Ostrzegania wdrożony. ZDW w Katowicach uczestniczy w systemie powiadamiania

Zdjęcie

Ponad 1200 po­wia­domień i ponad 260 o­strze­żeń wy­ge­nero­wał Re­gio­nal­ny Sy­stem Ostrze­ga­nia od po­cząt­ku 2015 roku, kiedy to zo­sta­ła u­rucho­miony. Do końca kwiet­nia  a­pli­kacja mo­bil­na RSO miała ponad 100 tys. po­brań. Ko­mu­ni­ka­ty prze­ka­zy­wane przez sys­tem do­ty­czyły przede wszyst­kim: o­strze­żeń me­teorologicz­nych (np. silny wiatr, burze, ob­lodze­nie), hy­dro­logicz­nych (np. stany wo­do­wska­zów), in­for­ma­cji dro­go­wych (np. korki, re­mon­ty, ob­jaz­dy) czy pro­te­stów spo­łecz­nych.


Budowa żywieckiej obwodnicy i mostu na finiszu

W tym ty­go­dniu, w sie­dzibie Za­rzą­du Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach od­by­ło się spo­tka­nie dy­rek­to­ra Zbi­gnie­wa Ta­bo­ra oraz kie­row­nika pro­jek­tu Zbi­gnie­wa Go­du­li ze stro­ny ZDW z pre­zesem Rubau Pol­ska Ste­fanem As­sa­no­wiczem i kie­row­nikiem bu­do­wy Jac­kiem Mły­nar­czykiem. Spot­ka­nie było po­świę­cone o­mó­wie­niu po­stę­pów prac na bu­do­wie śród­miej­skiej ob­wod­ni­cy Żywca(DW 945) i no­we­go mostu na Sole.

autor: Ryszard Pacer

III Śląskie Forum Drogownictwa rozpoczęte

Zdjęcie

Dziś w Biel­ski-Bia­łej roz­poczę­ło się III Ślą­skie Forum Dro­gow­nic­twa. Przy­było około 120. przed­sta­wi­cieli firm bran­ży dro­go­wej, za­rząd­ców dróg i na­ukow­ców z całej Pol­ski.

Kon­fe­ren­cję o­tworzy­li Zbi­gniew Ko­tla­rek, pre­zes Pol­skiego Kon­gre­su Dro­gowe­go i Zbi­gniew Tabor, dy­rek­tor Za­rzą­du Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach.

Te­go­rocz­ne spo­tka­nie po­świę­cone jest sys­te­mom wspie­ra­nia za­rzą­dzaniem dro­ga­mi, bez­pieczeń­stwu ruchu dro­go­we­go i nowym tech­no­logiom u­moż­li­wia­ją­cym u­kła­danie tzw. „ci­chych na­wierzch­ni”. Jest też forum o­ka­zją do wy­mia­ny do­świad­czeń w za­rzą­dzaniu sie­cia­mi dróg pu­blicz­nych.

Pod­czas o­twar­cia kon­fe­ren­cji Zbi­gniew Tabor, dy­rek­tor ZDW w Ka­to­wi­cach wrę­czył na­gro­dę za bar­dzo dobrą współ­pra­cę przy u­trzy­ma­niu dróg wo­je­wódz­kich. W tym roku wy­róż­nie­nie o­trzy­mał Ma­rian Gajda z Po­wia­towego Za­rządu Dróg w Za­wier­ciu.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl