Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Ul. Handlowa w Żywcu zostanie dziś otwarta dla ruchu

Zdjęcie

Dzi­siaj po go­dzi­nie 15.00 o­twar­ta dla ruchu zo­sta­nie ul. Han­dlo­wa w Żywcu (frag­ment DW nr 945). Ulica zo­sta­ła prze­bu­do­wa­na w związ­ku z bu­do­wą no­we­go mostu i przebu­do­wą u­kła­du ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go w śród­mie­ściu Żywca.
Wy­mie­nio­ne zo­sta­ły wszyst­kie war­stwy kon­struk­cji drogi i e­lemen­ty in­fra­struk­tury tech­nicz­nej. Prze­bu­do­wa­ne zo­sta­ło rondo, po­wsta­ły nowe chod­ni­ki.

2014-10-30

 

Objazd na DW 912 w Żyglinie

Zdjęcie

Od dziś na DW 912 obowią­zu­je zakaz ruchu dla po­jaz­dów o do­pusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej ponad 3,5 t. (za wy­jąt­kiem au­to­busów ob­słu­gują­cych re­gu­lar­ne linie ko­mu­ni­ka­cji pa­sażer­skie). Objazd wpro­wa­dzono ze wzglę­du na prze­dłu­ża­ją­cą się bu­do­wę no­we­go wia­duktu nad to­ra­mi ko­le­jowy­mi w Ży­gli­nie. Stary wia­dukt jest w złym sta­nie tech­nicz­nym, a ruch od­by­wa się tam wa­hadło­wo.

Bu­do­wa no­we­go wia­duktu nad to­ra­mi ko­le­jowy­mi w Ży­gli­nie, w ciągu DW 912 roz­poczę­ła się w sierp­niu u­bie­głego roku. Wy­ło­niona w prze­targu firma Mosty Ch­rza­nów Sp. z o. o., zgod­nie z umową miała wy­bu­do­wać wia­dukt tym­cza­so­wy, ro­ze­brać ist­nie­ją­cy, wy­bu­do­wać nowy i ro­ze­brać tym­cza­so­wy do li­sto­pa­da br. Koszt in­we­sty­cji to ok. 3,6 mln zł.

Firma ta, nie­stety w tym roku o­głosi­ła u­pa­dłość i prze­rwa­ła ro­boty. Wia­dukt tym­cza­so­wy jest pra­wie go­towy. Przed prze­rwa­niem robót wy­ko­naw­ca wy­ko­nał prace za kwotę ok. 950 tys. zł, za co o­trzy­mał wy­na­gro­dze­nie.

Czytaj więcej…

autor: Ryszard Pacer
2014-10-27

Betonowanie mostu w Żywcu przebiegło sprawnie

Dwa­dzie­ścia trzy go­dzi­ny trwa­ło be­to­nowa­nie mostu w Żywcu. Roz­poczę­ło się tuż po 19.00 w pią­tek, 3 bm., a za­koń­czyło w so­botę, 4 bm. około go­dzi­ny 18.00.

Ope­ra­cja prze­biegła bar­dzo spraw­nie. Sz­cze­gól­ne po­dzię­kowa­nia ZDW w Ka­to­wi­cach kie­ru­je do po­wia­towej po­li­cji w Żywcu. Funk­cjo­na­riusze spraw­nie kie­ro­wa­li ru­chem, by be­to­nowozy nie stały w kor­kach.

Kilka ty­go­dni trwać bę­dzie wią­za­nie be­to­nu. O ile po­goda po­zwoli, pro­wa­dzone będą prace przy wy­po­sa­żaniu mostu, a także ro­boty przy bu­do­wie pół­otwar­te­go tu­ne­lu i ul. Han­dlo­wej.
Nie­stety in­we­sty­cja nie za­koń­czy się zgod­nie z pla­nem, w li­sto­pa­dzie br., o czym wcze­śniej już in­for­mowa­liśmy.

 

autor: Ryszard Pacer
2014-10-07

Dziś rozpocznie się betonowanie mostu w Żywcu

Przed­sta­wi­ciel firmy In­west-Com­plex peł­nią­cej funk­cję in­ży­nie­ra kon­trak­tu do­konał dziś od­bioru zbro­je­nia mostu bu­do­wa­ne­go w Żywcu, w ciągu DW 945. Tym samym po­twier­dził, że za­koń­czono in­sta­lację zbro­je­nia i most może być be­to­nowa­ny. Przed­sta­wi­ciele firmy Rubau za­po­wie­dzieli, że be­to­nowa­nie roz­pocz­nie się dziś o godz. 19.00.

 

2014-10-03 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl