Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

ZDW w Katowicach wyróżnione Euro Symbolem!

Zdjęcie

ZDW w Ka­to­wi­cach zo­stał wy­róż­nio­ny na­gro­dą „Euro Sym­bol Bez­pieczeń­stwa Ruchu Dro­gowe­go”. Wy­róż­nie­nie to przy­zna­wane jest in­sty­tu­cjom i fir­mom za wdra­żanie no­wocze­snych roz­wią­zań or­ga­ni­zacyj­nych sto­sowa­nych przy wy­ko­rzysta­niu do­brych wzo­rów sto­sowa­nych w Unii Eu­ro­pej­skiej.

Ka­pi­tu­ła na­gro­dy, w któ­rej za­siadają dzien­nika­rze „Mo­ni­tora Ryn­ko­we­go” i „Mo­ni­tora Bi­zne­su”, do­dat­ków do „Dzien­nika Ga­ze­ty Praw­nej” oraz poseł Jan Rzy­meł­ka, do­ce­ni­ła sta­rania ZDW w Ka­to­wi­cach w za­kre­sie po­pra­wy bez­pieczeń­stwa ruchu dro­go­we­go.

Od 10 lat pro­wa­dzone są przez ZDW w Katowicach ko­lej­ne pro­gramy mo­der­ni­za­cji o­zna­kowania i po­pra­wy in­fra­struk­tury dróg wo­je­wódz­kich ma­ją­cych na celu po­pra­wę bez­pieczeń­stwa. I tak, w la­tach 2004 – 2006, re­ali­zo­wany był pro­gram „Bez­piecz­na Droga. Bez­piecz­na Sz­ko­ła”.

ZDW w Ka­to­wi­cach, przy współ­pra­cy z KWP Po­li­cji, wpro­wa­dzi­ło nie­kon­wen­cjonal­ne, po­nad­stan­dar­dowe o­zna­kowania przejść dla pie­szych w re­jo­nach szkół wraz z za­sto­sowaniem ma­kiet po­li­cjan­ta. Obec­nie co­rocz­nie re­ali­zo­wane jest za­danie ma­ją­ce na celu u­trzy­ma­nie wła­ści­we­go stan­dar­du o­zna­kowania.

2014-11-25

 

Zbigniew Tabor uhonorowany prestiżową nagrodą

Zdjęcie

11 li­sto­pa­da br. na Zamku Kró­lew­skim w War­szawie Zbi­gniew Tabor, dy­rek­tor ZDW w Ka­to­wi­cach o­trzy­mał na­gro­dę „Zna­ko­mi­ty przy­wód­ca” przy­zna­ną przez ka­pi­tu­łę Pol­skiej Na­gro­dy Ja­ko­ści. Na­gro­dę wrę­cza­li: wi­ce­premier Ja­nusz Pie­cho­ciń­ski i mi­nister Ol­gierd Dzie­koń­ski, se­kretarz stanu w Kan­ce­larii Pre­zy­den­ta RP.

Te­go­rocz­na e­dy­cja Pol­skiej Na­gro­dy Ja­ko­ści była ju­bi­le­uszo­wa, dwu­dzie­sta. Po raz ósmy wrę­cza­no sta­tu­et­ki zna­ko­mi­tym przy­wód­com.

W ka­te­go­rii tej, jak czy­ta­my na o­fi­cjal­nej stro­nie Pol­skiej Na­gro­dy Ja­ko­ści cho­dzi o pro­mowa­nie li­de­rów, któ­rzy sto­su­jąc ja­ko­ściowe za­sady w za­rzą­dzaniu są: zdol­ni pro­wa­dzić or­ga­ni­zację do no­wych wy­zwań i o­sią­gać wraz z za­ło­gą wy­róż­nia­ją­ce się wy­ni­ki.

Zna­ko­mi­te Przy­wódz­two, czyli re­ali­zacja przy­wódz­twa, to u­sta­lanie celów i kie­run­ków roz­woju or­ga­ni­zacji, wspie­ra­nie ich re­ali­zacji oraz kon­tro­la u­zy­ski­wa­nych e­fek­tów.
Celem Mo­de­lu «Zna­ko­mi­te Przy­wódz­two» jest wdra­żanie zasad, które po­mogą two­rze­niu oraz pro­mowa­niu w Pol­sce wy­bit­nych Me­na­dżerów-Li­de­rów świa­ta nauki, prak­ty­ki, po­li­ty­ki i mass me­diów, któ­rzy swoją co­dzien­ną pracą będą przy­czyniać się do roz­woju pol­skiej go­spodar­ki, po­li­ty­ki, sa­mo­rząd­no­ści, nauki, kul­tury oraz będą wdra­żać i u­po­wszech­niać no­wocze­sne me­to­dy za­rzą­dzania, a tym samym przy­czyniać się do po­pra­wy ja­ko­ści życia pol­skich oby­wa­te­li.

Warto dodać, że or­ga­ni­zatorem przed­się­wzięcia pn. Pol­ska Na­gro­da Ja­ko­ści jest Kra­jo­wa Izba Go­spodar­cza, co sta­wia ją w sze­regu naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych w Pol­sce.

Więcej…

autor: Ryszard Pacer
2014-11-17

Biura ZDW w Katowicach nieczynne

W po­nie­dzia­łek, 10 li­sto­pa­da br. biura Za­rzą­du Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach będą nie­czyn­ne.

2014-11-08

O inwestycjach drogowych i sztuce współdziałania z naturą na Warmińsko-Mazurskim Forum Drogowym

Zdjęcie

Od 7 do 8 paź­dzier­nika br. w Ga­li­nach k. Bar­to­szyc odbył się o­gól­nopol­ski Kon­went Dy­rek­torów Za­rzą­dów Dróg Wo­je­wódz­kich. Go­spoda­rzem spo­tka­nia był ZDW w Olsz­ty­nie. Na dwu­dnio­wy zjazd przy­byli dy­rek­to­rzy za­rzą­dów z całej Pol­ski. Spot­ka­nie było do­skona­łą o­ka­zją do za­po­znania gości ze spe­cy­fi­ką sieci dróg War­mii i Mazur oraz o­ka­zją do wy­mia­ny do­świad­czeń zwią­za­nych z re­ali­zacją zadań za­rząd­ców dróg wo­je­wódz­kich.

2014-11-03 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl