Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Nowe projekty remontów finansowanych z funduszy unijnych

Zdjęcie

Wczo­raj w biu­rze Za­rzą­du Dróg Wo­je­wódz­kich pod­pi­sa­no kilka umów na wy­ko­na­nie pro­jektów prze­bu­do­wy dróg, które fi­nan­so­wane będą z fun­duszy u­nij­nych.

Usta­lo­no już za­sady po­zy­ski­wa­nia fun­duszy na in­we­sty­cje dro­go­we w ra­mach Re­gio­nal­nego Planu Ope­ra­cyj­nego dla wo­je­wódz­twa ślą­skie­go.

ZDW w Ka­to­wicach od kil­ku­na­stu mie­się­cy przy­go­towywa­ło się do ogłoszenia przetagów, które wy­ło­nią pro­jek­tan­tów i wy­ko­naw­ców inwestycji re­ali­zo­wanych przy u­dzia­le fun­duszy u­nij­nych.


 

DW 781 zamknięta

Od dziś, tj. 3 sierpnia do 31 paź­dzier­nika br. zamknięta będzie DW 781 w Kocierzu Rychwałdzkim. Wy­ko­nywa­ny bę­dzie drugi etap za­bez­pieczania o­su­wi­ska na zbo­czu, po któ­rym bie­gnie droga. Objazd wy­zna­czo­no dro­ga­mi wo­je­wódz­ki­mi nr 946, 948 do Kęt i dalej drogą kra­jo­wą nr 52 do An­dry­cho­wa.

Droga na dwóch od­cin­kach, na łącz­nej dłu­go­ści ok. 1 km bę­dzie ro­ze­bra­na, u­moc­nione bę­dzie pod­łoże za po­mocą mi­kro­pa­li, po czym droga bę­dzie od­bu­dowa­na. Kilka lat temu, po ob­fi­tych o­pa­dach zbo­cze o­su­nę­ło się. Wtedy prze­bu­do­wa­no pierw­szy od­ci­nek tej drogi. Teraz u­mac­niane będą jej frag­men­ty po obu stro­nach prze­bu­do­wy­wa­nego wtedy odcinka.

 


DW 925 w Orzeszu zamknięta

Dziś około go­dzi­ny 16.00 za­mknię­ty zo­sta­nie prze­jazd ko­le­jowy w Orze­szu, w ciągu DW 925. Zwią­za­ne jest to z pra­cami re­mon­towy­mi pro­wa­dzony­mi przez wła­ści­cie­la linii ko­le­jowej, spół­kę PKP PLK. Prace po­trwa­ją do 30 lipca br.

Objazd wy­zna­czo­no drogą wo­je­wódz­ką nr 926, drogą kra­jo­wą nr 81 i drogą po­wia­tową, czyli ul. Żor­ską.


Konferencja o inteligentnym mieście pod patronatem ZDW w Katowicach

Zdjęcie

28 maja br. od­by­ła się w Ka­to­wi­cach kon­fe­ren­cja pn. „Ogól­no­pol­ski Kon­gres Smart – In­te­li­gent­ne mia­sta”. Spot­ka­nie było jed­nym z ca­łe­go cyklu po­świę­cone­go sys­te­mom e­lek­tro­nicz­nym i in­for­ma­tycz­nym zwią­za­nych z po­ję­ciem in­te­ligent­nego mia­sta.

Pod­czas kon­fe­ren­cji przed­sta­wio­ne zo­sta­ły nie­któ­re roz­wią­za­nia funk­cjo­nują­ce już w Pol­sce, a także do­świad­cze­nia kra­jów eu­ro­pej­skich – Nor­we­gii, Szwe­cji czy Nie­miec.

Kon­fe­ren­cje zo­sta­ły ob­ję­te pa­tro­natem wielu in­sty­tu­cji o sa­mo­rzą­dów, m.in.: Mi­nister­stwa Ad­mi­nistra­cji i Cy­fryza­cji, Wo­je­wody Ślą­skie­go, a także ZDW w Ka­to­wi­cach i wielu in­nych.

 
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl