Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Betonowanie mostu w Żywcu przebiegło sprawnie

Dwa­dzie­ścia trzy go­dzi­ny trwa­ło be­to­nowa­nie mostu w Żywcu. Roz­poczę­ło się tuż po 19.00 w pią­tek, 3 bm., a za­koń­czyło w so­botę, 4 bm. około go­dzi­ny 18.00.

Ope­ra­cja prze­biegła bar­dzo spraw­nie. Sz­cze­gól­ne po­dzię­kowa­nia ZDW w Ka­to­wi­cach kie­ru­je do po­wia­towej po­li­cji w Żywcu. Funk­cjo­na­riusze spraw­nie kie­ro­wa­li ru­chem, by be­to­nowozy nie stały w kor­kach.

Kilka ty­go­dni trwać bę­dzie wią­za­nie be­to­nu. O ile po­goda po­zwoli, pro­wa­dzone będą prace przy wy­po­sa­żaniu mostu, a także ro­boty przy bu­do­wie pół­otwar­te­go tu­ne­lu i ul. Han­dlo­wej.
Nie­stety in­we­sty­cja nie za­koń­czy się zgod­nie z pla­nem, w li­sto­pa­dzie br., o czym wcze­śniej już in­for­mowa­liśmy.

 

autor: Ryszard Pacer
2014-10-07

 

Dziś rozpocznie się betonowanie mostu w Żywcu

Przed­sta­wi­ciel firmy In­west-Com­plex peł­nią­cej funk­cję in­ży­nie­ra kon­trak­tu do­konał dziś od­bioru zbro­je­nia mostu bu­do­wa­ne­go w Żywcu, w ciągu DW 945. Tym samym po­twier­dził, że za­koń­czono in­sta­lację zbro­je­nia i most może być be­to­nowa­ny. Przed­sta­wi­ciele firmy Rubau za­po­wie­dzieli, że be­to­nowa­nie roz­pocz­nie się dziś o godz. 19.00.

 

2014-10-03

Apelujemy o przestrzeganie przepisów

Zdjęcie

Koń­czy się grun­tow­ny re­mont DW 907 mię­dzy Tosz­kiem a Wielowsią. Kosz­tem ok. 22 mln zło­tych przebu­do­wane zo­sta­ły wszyst­kie war­stwy kon­struk­cyj­ne drogi i u­moc­niono grunt pod nimi. Wy­re­gu­lo­wa­no i odbu­do­wano rowy i po­bocza. Otwar­cie drogi dla ruchu na­stą­pi pod ko­niec paź­dzier­nika.

Cho­ciaż wy­ma­lo­wano już o­zna­kowanie po­ziome, droga nie jest jesz­cze go­towa. ZDW w Ka­to­wi­cach a­pe­lu­je do kie­row­ców o prze­strzega­nie za­kazu ruchu. Kie­row­cy łą­mący prze­pi­sy nie tylko na­rażają się na man­dat, ale stwa­rzać mogą za­gro­że­nie dla ro­bot­ni­ków wy­ko­nu­ją­cych jesz­cze prace wy­koń­cze­niowe na za­mknię­tym od­cin­ku drogi.

autor: Ryszard Pacer
2014-09-30

Betonowanie mostu w Żywcu wstrzymane

Przed­sta­wi­ciel kon­sor­cjum Rubau i Rubau, wy­ko­naw­ca mostu na Sole, w ciągu DW 945 po­in­for­mował, że pla­no­wane na dziś be­to­nowa­nie płyty mostu zo­sta­je odłożone. Nie po­in­for­mował on o nowym ter­mi­nie roz­poczę­cia be­to­nowa­nia.

2014-09-26 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl