Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Obwodnice Myszkowa i Pawłowic oraz druga jezdnia do Pyrzowic będą dofinansowane z funduszy UE

Podjęta została decyzja o dofinansowaniu inwestycji drogowych ze środków unijnych bieżącej perspektywy finansowej (lata 2014-2020).


 

Zbigniew Tabor w Radzie Naukowej IBDiM

Zbi­gniew Tabor, dy­rek­tor ZDW w Ka­to­wi­cach zo­stał po­woła­ny w skład Rady Nau­ko­wej In­sty­tu­tu Ba­daw­cze­go Dróg i Mo­stów w War­szawie.

ZDW w Ka­to­wi­cach od lat współ­pra­cu­je z IBDiM. Dzię­ki tej ko­ope­ra­cji moż­li­we było wdro­że­nie wielu no­wa­tor­skich tech­no­logii w za­kre­sie re­mon­tów i bu­do­wy dróg w sieci, którą ad­mi­nistru­je ZDW w Ka­to­wi­cach.

Spek­ta­ku­lar­nym przy­kła­dem tej współ­pra­cy była pierw­sza w Eu­ro­pie ocena no­śno­ści sieci dro­go­wej u­gię­cio­mie­rzem la­se­ro­wym TSD wy­ko­na­na przez IBDiM na dro­gach ad­mi­nistro­wanych przez ZDW w Ka­to­wi­cach.

 


IV Śląskie Forum Drogownictwa. Jak solidnie budować bezpieczne drogi!

Zdjęcie

Bezpieczeństwo i trwałość budowanych i remontowanych dróg to główne zagadnienia, IV Śląskiego Forum Drogownictwa. Odbywająca się 13 i 14 bm. konferencja zgromadziła rekordową liczbę przeszło 200 przedstawicieli administracji drogowej i samorządowej oraz firm z branży z całego kraju oraz gości z Niemiec i Holandii. Wiodącymi tematami były nawierzchnie drogowe z asfaltów wysokomodyfikowanych oraz problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak: bezpieczeństwo pieszych i oznakowanie pionowe dróg.


Szybko powstaje obwodnica Pawłowic

Zdjęcie

Kie­row­nic­two bu­do­wy ob­wod­ni­cy Paw­ło­wic po­in­for­mowa­ło, że za­awan­so­wanie prac wy­no­si ponad 60 proc. i jest więk­sze niż prze­wi­du­je to obowią­zu­jący har­mo­nogram o około czte­rech ty­go­dni. Udało się u­trzy­mać dobre tempo prac, mimo ko­niecz­no­ści wy­ko­na­nia do­dat­kowych robót w związ­ku z nie­oczekiwa­ną słabą no­śno­ścią grun­tu pod czę­ścią nowej drogi.

Obwod­ni­ca po­łą­czy ist­nie­ją­cą DW 933 mię­dzy Ja­strzę­biem-Zdro­jem a Paw­ło­wicami, po­bie­gnie na po­łu­dnie od tej miej­sco­wo­ści, wzdłuż ist­nie­ją­cej linii ko­le­jowej i po­łą­czy się bez­ko­li­zyj­nym wę­złem z DK 81.

Po za­koń­cze­niu bu­do­wy DW 933 zmie­ni prze­bieg i nie bę­dzie już ona pro­wa­dzić przez Paw­ło­wice. Nowa droga li­czyć bę­dzie 2,83 km dłu­go­ści. Mieć bę­dzie jedną jezd­nię o sze­ro­ko­ści 7 m i wy­po­sa­żona bę­dzie w drogi ser­wi­so­we. Sta­nie się ona czę­ścią Dro­gowej Trasy Po­łu­dniowej.

autor: Ryszard Pacer 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl