Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Budowa mostu w Wiśle Nowej Osadzie zgodnie z planem. Przewidywane otwarcie w listopadzie br.

Zdjęcie

Do­bie­ga końca bu­do­wa no­we­go mostu w Wiśle Nowej Osa­dzie, w ciągu DW 942. Zgod­nie z pla­nem, w li­sto­pa­dzie br. most bę­dzie o­twar­ty dla ruchu. Kon­trakt na wy­bu­rze­nie sta­re­go oraz bu­do­wę mostu tym­cza­so­we­go i no­we­go mostu pod­pi­sa­ny zo­stał z firmą IMB Pod­be­ski­dzie w sierp­niu ub. roku.

W związ­ku z dużym zna­cze­niem tej drogi i po­ten­cjal­nie bar­dzo dłu­gim ob­jaz­dem, który mu­siałby biec przez prze­łęcz Ku­ba­lon­ka i Isteb­ną (DW 941), pod­ję­ta zo­stała de­cy­zja o bu­do­wie mostu tym­cza­so­we­go, który funk­cjo­nował­by w cza­sie bu­do­wy no­we­go.

Nie­stety ze wzglę­du na nie­moż­ność po­zy­ska­nia te­renu tym­cza­so­wy most mu­siał być jed­no­kierun­kowy, a ruch po nim wa­hadło­wy. Mimo po­cząt­kowych obaw miesz­kań­ców i władz Wisły, ruch od­by­wał się sto­sun­kowo płyn­nie.

autor: Ryszard Pacer
2014-09-15

 

Most na Sole nie będzie gotowy w tym roku

Przed­sta­wi­ciele kon­sor­cjum firm Rubau i Rubau, wy­ko­naw­cy no­we­go mostu nad Sołą, w ciągu DW 945 po­in­for­mowa­li dziś, że nie zdo­ła­ją u­koń­czyć jego bu­do­wy w tym roku.

Kon­trakt pn. „Obwod­ni­ca Żywca jako nowy ciąg drogi wo­je­wódz­kiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły, wraz z prze­bu­do­wą mostu nad rzeką Sołą, w ciągu drogi wo­je­wódz­kiej nr 945” pod­pi­sa­no 24 paź­dzier­nika 2013 roku. Prze­wi­dy­wał on, że kon­sor­cjum firm Rubau i Rubau, które wy­gra­ło prze­targ wy­bu­duje nowy most na Sole i nowy prze­bieg DW 945, wraz z tzw. o­twar­tym tu­ne­lem do 15 listopada 2014 roku kosz­tem pra­wie 41 mln zł.

autor: Ryszard Pacer
2014-09-09

Budowa mostu w Żywcu najprawdopodobniej nie zakończy się w terminie

Jak już in­for­mowa­liśmy na bu­do­wie mostu i no­we­go prze­biegu DW 945 w Żywcu, no­towa­ne jest kil­ku­ty­go­dniowe o­póź­nie­nie. Dzi­siaj, tj. 8 sierp­nia br. miało się roz­począć be­to­nowa­nie mostu. To da­wało szan­sę na ter­mi­no­we za­koń­cze­nie bu­do­wy mostu i ob­wod­ni­cy. Nie­stety be­to­nowa­nie się nie roz­poczę­ło.

Nie jest to moż­li­we, bo ekipy wy­ko­naw­cy nie za­koń­czy­ły prac przy zbro­je­niu. Nie za­koń­czono także kon­stru­owa­nia rusz­to­wa­nia i de­sko­wa­nia.

 

autor: Ryszard Pacer
2014-08-08

Najnowsza edycja Wytycznych Technicznych (2014)

Dzi­siaj o­pu­bli­kowa­ne zo­sta­ły na ni­niej­szej wi­try­nie in­ter­neto­wej u­ak­tual­nio­ne Wy­tycz­ne Tech­nicz­ne ZDW w Ka­to­wi­cach. Zna­leźć je można w za­kład­ce „Stan­dar­dy ZDW”.

Ak­tu­ali­zacja ko­niecz­na była ze wzglę­du na zmia­ny wpro­wa­dzone w nor­mach Unii Eu­ro­pej­skiej. Naj­now­sza wer­sja WT ZDW w Ka­to­wi­cach (e­dy­cja 2014) bę­dzie obowią­zy­wa­ła we wszyst­kich prze­tar­gach o­gła­szanych od 1 sierp­nia br.

2014-07-23 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl