Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Zarząd Województwa uchwalił plan dla ZDW na rok 2015

Za­rząd Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go u­chwa­lił plan rze­czo­wo-fi­nan­so­wy dla Za­rządu Dróg Wo­je­wódz­kich. Prze­wi­du­je on wy­da­nie 42,6 mln zło­tych na re­monty dróg oraz nieco ponad 124 mln zł na in­we­sty­cje dro­go­we.
W pla­nie za­pi­sano także szcze­gó­ło­wą listę przed­się­wzięć, które będą zre­ali­zo­wane za te pie­nią­dze.

autor: Ryszard Pacer

 

Obfite opady śniegu. Trudne warunki na drogach

Dzi­siej­sze po­połu­dnie przy­nio­sło ob­fi­te opady śnie­gu. We­dług pro­gnoz ma go spaść ok. 10 cm, a jutro nawet 20 cm. Wszyst­kie drogi wo­je­wódz­kie są prze­jezd­ne. W akcję o­czysz­cza­nia na­wierzch­ni ze śnie­gu i śli­skości zaangażowany jest cały sprzęt i per­so­nel za­trud­nio­ny przez firmy, któ­rym po­wie­rzono zi­mo­we u­trzy­ma­nie dróg wo­je­wódz­kich.
Mimo to, wa­run­ki jazdy są bar­dzo trud­ne.  W nocy spo­dzie­wa­ny jest spa­dek tem­pera­tu­ry i może być bar­dzo śli­sko. Lo­kal­nie drogi mogą być blo­kowa­ne przez po­jaz­dy, które u­czest­ni­czą w ko­li­zjach. Tak było dzi­siaj na DW 941 mię­dzy Isteb­ną a prze­łę­czą Ku­ba­lon­ka. Sa­mo­chody cię­ża­ro­we za­blo­kowały prze­jazd tak, że nie mogły prze­jechać pługi i pia­skar­ki, by zli­kwido­wać śli­skość.
Po­dob­nie za­blo­kowana była DW 790 mię­dzy Nie­go­wonica­mi a Ogro­dzień­cem. Pro­si­my o za­cho­wanie o­stroż­no­ści.


W środę i czwartek, 28 i 29 bm. może być bardzo ślisko!

W mi­nio­ny week­end – jak za­po­wiadali syn­op­tycy – za­no­towano w wo­je­wódz­twie ślą­skim ob­fi­te opady śnie­gu. Jak po­da­je ser­wis Wir­tu­al­na Pol­ska spa­dło go od 15 cm w o­koli­cach Czę­sto­chowy do 35 cm w gó­rach. Ekipy zi­mo­we­go u­trzy­ma­nia pra­cu­ją­ce na dro­gach wo­je­wódz­kich za­rzą­dzanych przez ZDW w Ka­to­wi­cach pra­co­wały in­ten­syw­nie. Wszyst­kie drogi były prze­jezd­ne, a więk­szość dziś rano miała na­wierzch­nie czar­ną.

autor: Ryszard Pacer

Uwaga na śnieg! Warunki jazdy zmienią się diametralnie

Sy­nop­tycy za­po­wiadają dra­stycz­ną zmia­nę po­gody. Od jutra w na­szym wo­je­wódz­twie ma padać śnieg, a tem­pera­tu­ra po­wie­trza bę­dzie u­jem­na. Jutro może spaść ok. 7 cm śnie­gu, a w gó­rach nawet 15 cm.
Wszyst­kie ekipy zi­mo­we­go u­trzy­ma­nia pra­cu­ją­ce na dro­gach wo­je­wódz­kich są przy­go­towa­ne do akcji. Jed­nak pro­si­my kie­row­ców o za­cho­wanie szcze­gól­nej o­stroż­no­ści, bo­wiem przy in­ten­syw­nych o­pa­dach lo­kal­nie na dro­gach może wy­stę­po­wać śli­skość.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl