Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Apelujemy o przestrzeganie przepisów

Zdjęcie

Koń­czy się grun­tow­ny re­mont DW 907 mię­dzy Tosz­kiem a Wielowsią. Kosz­tem ok. 22 mln zło­tych przebu­do­wane zo­sta­ły wszyst­kie war­stwy kon­struk­cyj­ne drogi i u­moc­niono grunt pod nimi. Wy­re­gu­lo­wa­no i odbu­do­wano rowy i po­bocza. Otwar­cie drogi dla ruchu na­stą­pi pod ko­niec paź­dzier­nika.

Cho­ciaż wy­ma­lo­wano już o­zna­kowanie po­ziome, droga nie jest jesz­cze go­towa. ZDW w Ka­to­wi­cach a­pe­lu­je do kie­row­ców o prze­strzega­nie za­kazu ruchu. Kie­row­cy łą­mący prze­pi­sy nie tylko na­rażają się na man­dat, ale stwa­rzać mogą za­gro­że­nie dla ro­bot­ni­ków wy­ko­nu­ją­cych jesz­cze prace wy­koń­cze­niowe na za­mknię­tym od­cin­ku drogi.

autor: Ryszard Pacer
2014-09-30

 

Betonowanie mostu w Żywcu wstrzymane

Przed­sta­wi­ciel kon­sor­cjum Rubau i Rubau, wy­ko­naw­ca mostu na Sole, w ciągu DW 945 po­in­for­mował, że pla­no­wane na dziś be­to­nowa­nie płyty mostu zo­sta­je odłożone. Nie po­in­for­mował on o nowym ter­mi­nie roz­poczę­cia be­to­nowa­nia.

2014-09-26

Betonowanie mostu w Żywcu

Zdjęcie

W pią­tek, 26 wrze­śnia br. o godz. 17.00 roz­pocz­nie się be­to­nowa­nie mostu bu­do­wa­ne­go w Żywcu w ciągu DW 945. Ope­ra­cja za­plano­wana jest na 24 go­dzi­ny i ma za­koń­czyć się w so­botę, 27 wrze­śnia br. W tym cza­sie, co 10 do 15 min do bu­do­wa­ne­go mostu pod­jeż­dżać bę­dzie jeden z 14 be­to­nowozów (zwa­nych cza­sem także „grusz­ką”).

Łącz­nie do be­to­nowa­nia u­stro­ju no­śne­go mostu wy­ko­rzysta­nych bę­dzie ponad 860 m sze­ścien­nych be­to­nu o masie około 2 tys. ton. Prze­wi­du­je się, że po­trzeb­nych bę­dzie ponad 90 kur­sów be­to­nowozów.

autor: Ryszard Pacer
2014-09-22

Budowa mostu w Wiśle Nowej Osadzie zgodnie z planem. Przewidywane otwarcie w listopadzie br.

Zdjęcie

Do­bie­ga końca bu­do­wa no­we­go mostu w Wiśle Nowej Osa­dzie, w ciągu DW 942. Zgod­nie z pla­nem, w li­sto­pa­dzie br. most bę­dzie o­twar­ty dla ruchu. Kon­trakt na wy­bu­rze­nie sta­re­go oraz bu­do­wę mostu tym­cza­so­we­go i no­we­go mostu pod­pi­sa­ny zo­stał z firmą IMB Pod­be­ski­dzie w sierp­niu ub. roku.

W związ­ku z dużym zna­cze­niem tej drogi i po­ten­cjal­nie bar­dzo dłu­gim ob­jaz­dem, który mu­siałby biec przez prze­łęcz Ku­ba­lon­ka i Isteb­ną (DW 941), pod­ję­ta zo­stała de­cy­zja o bu­do­wie mostu tym­cza­so­we­go, który funk­cjo­nował­by w cza­sie bu­do­wy no­we­go.

Nie­stety ze wzglę­du na nie­moż­ność po­zy­ska­nia te­renu tym­cza­so­wy most mu­siał być jed­no­kierun­kowy, a ruch po nim wa­hadło­wy. Mimo po­cząt­kowych obaw miesz­kań­ców i władz Wisły, ruch od­by­wał się sto­sun­kowo płyn­nie.

autor: Ryszard Pacer
2014-09-15 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl