Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Budowa mostu w Żywcu najprawdopodobniej nie zakończy się w terminie

Jak już in­for­mowa­liśmy na bu­do­wie mostu i no­we­go prze­biegu DW 945 w Żywcu, no­towa­ne jest kil­ku­ty­go­dniowe o­póź­nie­nie. Dzi­siaj, tj. 8 sierp­nia br. miało się roz­począć be­to­nowa­nie mostu. To da­wało szan­sę na ter­mi­no­we za­koń­cze­nie bu­do­wy mostu i ob­wod­ni­cy. Nie­stety be­to­nowa­nie się nie roz­poczę­ło.

Nie jest to moż­li­we, bo ekipy wy­ko­naw­cy nie za­koń­czy­ły prac przy zbro­je­niu. Nie za­koń­czono także kon­stru­owa­nia rusz­to­wa­nia i de­sko­wa­nia.

 

autor: Ryszard Pacer
2014-08-08

 

Najnowsza edycja Wytycznych Technicznych (2014)

Dzi­siaj o­pu­bli­kowa­ne zo­sta­ły na ni­niej­szej wi­try­nie in­ter­neto­wej u­ak­tual­nio­ne Wy­tycz­ne Tech­nicz­ne ZDW w Ka­to­wi­cach. Zna­leźć je można w za­kład­ce „Stan­dar­dy ZDW”.

Ak­tu­ali­zacja ko­niecz­na była ze wzglę­du na zmia­ny wpro­wa­dzone w nor­mach Unii Eu­ro­pej­skiej. Naj­now­sza wer­sja WT ZDW w Ka­to­wi­cach (e­dy­cja 2014) bę­dzie obowią­zy­wa­ła we wszyst­kich prze­tar­gach o­gła­szanych od 1 sierp­nia br.

2014-07-23

Polskie drogi są „przeznakowane”

Zdjęcie

Do 1 paź­dzier­nika 2015 roku ma po­wstać o­pra­cowanie, na pod­sta­wie któ­re­go wpro­wa­dzone będą zmia­ny w tak zwa­nej czer­wo­nej książ­ce, do­ty­czą­cej u­miesz­cza­nia na dro­gach zna­ków. Tym­cza­sem eks­per­ci od in­ży­nie­rii ruchu zwra­cają uwagę na pilną po­trzebę o­gra­ni­cze­nia licz­by zna­ków, któ­rych na­gro­madze­nie prze­kra­cza moż­li­wo­ści re­ak­cji kie­row­ców.

4 lipca minął, kil­ka­krot­nie wcze­śniej prze­su­wa­ny, ter­min skła­dania ofert w po­stępowaniu o­głoszonym przez Mi­nister­stwo In­fra­struk­tury i Ro­zwoju na wy­ko­na­nie o­pra­cowania pt. Wa­run­ki tech­nicz­ne e­lemen­tów in­fra­struk­tury dro­go­wej sto­sowa­nych w or­ga­ni­zacji ruchu na dro­gach. Z nie­oficjal­nych in­for­ma­cji wy­ni­ka, że o­fer­ty zło­ży­ły dwa kon­sor­cja, zwią­za­ne z czo­łowy­mi jed­nost­ka­mi ba­daw­czy­mi w dzie­dzinie bez­pieczeń­stwa ruchu dro­go­wego. Za­mawiają­cy o­kre­ślił war­tość za­mó­wie­nia na 1 304 000 zł. Opra­co­wanie ma być „wy­tycz­ną tech­nicz­ną oraz wspar­ciem tech­nicz­nym pod­czas pro­ce­su le­gi­sla­cyj­nego w za­kre­sie no­we­li­za­cji roz­porzą­dze­nia Mi­nistra In­fra­struk­tury z dnia 3 lipca 2003 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych wa­run­ków tech­nicz­nych dla zna­ków i sy­gna­łów dro­go­wych oraz u­rzą­dzeń bez­pieczeń­stwa ruchu dro­go­wego i wa­run­ków ich u­miesz­cza­nia na dro­gach”.

 

2014-07-21

Zmiana kierownika budowy mostu i obwodnicy Żywca (DW 945)

Zdjęcie

Od marca br. zwło­ka w re­ali­zacji in­we­sty­cji u­trzy­muje się. Wy­ko­naw­cy, kon­sor­cjum Rubau i Rubau nie udało się do­prowa­dzić sy­tu­acji na bu­do­wie, by jej za­awan­so­wanie było zgod­ne z har­mo­nogramem. Przy­po­mnij­my, że ak­tu­al­nie obowią­zu­jący har­mo­nogram zo­stał za­pro­ponowany przez wy­ko­naw­cę i za­ak­cep­to­wany przez ZDW w Ka­to­wi­cach w pierw­szej po­łowie kwiet­nia br.

autor: Ryszard Pacer
2014-07-11 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl