Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

DW 781 zamknięta

Od dziś, tj. 3 sierpnia do 31 paź­dzier­nika br. zamknięta będzie DW 781 w Kocierzu Rychwałdzkim. Wy­ko­nywa­ny bę­dzie drugi etap za­bez­pieczania o­su­wi­ska na zbo­czu, po któ­rym bie­gnie droga. Objazd wy­zna­czo­no dro­ga­mi wo­je­wódz­ki­mi nr 946, 948 do Kęt i dalej drogą kra­jo­wą nr 52 do An­dry­cho­wa.

Droga na dwóch od­cin­kach, na łącz­nej dłu­go­ści ok. 1 km bę­dzie ro­ze­bra­na, u­moc­nione bę­dzie pod­łoże za po­mocą mi­kro­pa­li, po czym droga bę­dzie od­bu­dowa­na. Kilka lat temu, po ob­fi­tych o­pa­dach zbo­cze o­su­nę­ło się. Wtedy prze­bu­do­wa­no pierw­szy od­ci­nek tej drogi. Teraz u­mac­niane będą jej frag­men­ty po obu stro­nach prze­bu­do­wy­wa­nego wtedy odcinka.

 


 

DW 925 w Orzeszu zamknięta

Dziś około go­dzi­ny 16.00 za­mknię­ty zo­sta­nie prze­jazd ko­le­jowy w Orze­szu, w ciągu DW 925. Zwią­za­ne jest to z pra­cami re­mon­towy­mi pro­wa­dzony­mi przez wła­ści­cie­la linii ko­le­jowej, spół­kę PKP PLK. Prace po­trwa­ją do 30 lipca br.

Objazd wy­zna­czo­no drogą wo­je­wódz­ką nr 926, drogą kra­jo­wą nr 81 i drogą po­wia­tową, czyli ul. Żor­ską.


Konferencja o inteligentnym mieście pod patronatem ZDW w Katowicach

Zdjęcie

28 maja br. od­by­ła się w Ka­to­wi­cach kon­fe­ren­cja pn. „Ogól­no­pol­ski Kon­gres Smart – In­te­li­gent­ne mia­sta”. Spot­ka­nie było jed­nym z ca­łe­go cyklu po­świę­cone­go sys­te­mom e­lek­tro­nicz­nym i in­for­ma­tycz­nym zwią­za­nych z po­ję­ciem in­te­ligent­nego mia­sta.

Pod­czas kon­fe­ren­cji przed­sta­wio­ne zo­sta­ły nie­któ­re roz­wią­za­nia funk­cjo­nują­ce już w Pol­sce, a także do­świad­cze­nia kra­jów eu­ro­pej­skich – Nor­we­gii, Szwe­cji czy Nie­miec.

Kon­fe­ren­cje zo­sta­ły ob­ję­te pa­tro­natem wielu in­sty­tu­cji o sa­mo­rzą­dów, m.in.: Mi­nister­stwa Ad­mi­nistra­cji i Cy­fryza­cji, Wo­je­wody Ślą­skie­go, a także ZDW w Ka­to­wi­cach i wielu in­nych.

 


Regionalny System Ostrzegania wdrożony. ZDW w Katowicach uczestniczy w systemie powiadamiania

Zdjęcie

Ponad 1200 po­wia­domień i ponad 260 o­strze­żeń wy­ge­nero­wał Re­gio­nal­ny Sy­stem Ostrze­ga­nia od po­cząt­ku 2015 roku, kiedy to zo­sta­ła u­rucho­miony. Do końca kwiet­nia  a­pli­kacja mo­bil­na RSO miała ponad 100 tys. po­brań. Ko­mu­ni­ka­ty prze­ka­zy­wane przez sys­tem do­ty­czyły przede wszyst­kim: o­strze­żeń me­teorologicz­nych (np. silny wiatr, burze, ob­lodze­nie), hy­dro­logicz­nych (np. stany wo­do­wska­zów), in­for­ma­cji dro­go­wych (np. korki, re­mon­ty, ob­jaz­dy) czy pro­te­stów spo­łecz­nych.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl