Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Budowa żywieckiej obwodnicy i mostu na finiszu

W tym ty­go­dniu, w sie­dzibie Za­rzą­du Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach od­by­ło się spo­tka­nie dy­rek­to­ra Zbi­gnie­wa Ta­bo­ra oraz kie­row­nika pro­jek­tu Zbi­gnie­wa Go­du­li ze stro­ny ZDW z pre­zesem Rubau Pol­ska Ste­fanem As­sa­no­wiczem i kie­row­nikiem bu­do­wy Jac­kiem Mły­nar­czykiem. Spot­ka­nie było po­świę­cone o­mó­wie­niu po­stę­pów prac na bu­do­wie śród­miej­skiej ob­wod­ni­cy Żywca(DW 945) i no­we­go mostu na Sole.

autor: Ryszard Pacer

 

III Śląskie Forum Drogownictwa rozpoczęte

Zdjęcie

Dziś w Biel­ski-Bia­łej roz­poczę­ło się III Ślą­skie Forum Dro­gow­nic­twa. Przy­było około 120. przed­sta­wi­cieli firm bran­ży dro­go­wej, za­rząd­ców dróg i na­ukow­ców z całej Pol­ski.

Kon­fe­ren­cję o­tworzy­li Zbi­gniew Ko­tla­rek, pre­zes Pol­skiego Kon­gre­su Dro­gowe­go i Zbi­gniew Tabor, dy­rek­tor Za­rzą­du Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach.

Te­go­rocz­ne spo­tka­nie po­świę­cone jest sys­te­mom wspie­ra­nia za­rzą­dzaniem dro­ga­mi, bez­pieczeń­stwu ruchu dro­go­we­go i nowym tech­no­logiom u­moż­li­wia­ją­cym u­kła­danie tzw. „ci­chych na­wierzch­ni”. Jest też forum o­ka­zją do wy­mia­ny do­świad­czeń w za­rzą­dzaniu sie­cia­mi dróg pu­blicz­nych.

Pod­czas o­twar­cia kon­fe­ren­cji Zbi­gniew Tabor, dy­rek­tor ZDW w Ka­to­wi­cach wrę­czył na­gro­dę za bar­dzo dobrą współ­pra­cę przy u­trzy­ma­niu dróg wo­je­wódz­kich. W tym roku wy­róż­nie­nie o­trzy­mał Ma­rian Gajda z Po­wia­towego Za­rządu Dróg w Za­wier­ciu.


III Śląskie Forum Drogownictwa o bezpieczeństwie
i trwałych nawierzchniach

Zdjęcie

15 i 16 kwiet­nia br. odbę­dzie się trze­cie już Ślą­skie Forum Dro­gow­nic­twa or­ga­ni­zowane przez Pol­ski Kon­gres Dro­gowy i Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach. Kon­fe­ren­cja po­my­śla­na jest jako forum wy­mia­ny in­for­ma­cji o no­wych tech­no­logiach z dzie­dziny dro­go­wnic­twa i tech­nik za­rzą­dzania dro­ga­mi. Po­dob­nie jak w roku u­bie­głym, spo­dzie­wa­ny jest u­dział gości z całej Pol­ski i z Nie­miec.

Te­ma­tami prze­wod­ni­mi te­go­rocz­nego forum będą:

  • tech­no­logie wspie­ra­ją­ce za­rzą­dzanie dro­ga­mi,
  • bez­pieczeń­stwo ruchu dro­go­wego,
  • trwa­łe na­wierzch­nie dro­go­we.

Czasowe wyłączenie z ruchu drogi przez zaporę w Tresnej (DW 948)

W związ­ku z re­mon­tem u­rzą­dzeń za­po­ry wod­nej w Tre­snej za­mknię­ty jest prze­jazd ko­roną tamy drogą wo­je­wódz­ką nr 948. W związ­ku z tym do­jazd z Żywca do Czer­ni­cho­wa i  Mię­dzy­bro­dzia Ży­wieckiego od­by­wa się DK 69 i drogą lo­kal­ną przez Za­rze­cze i Tre­sną. Po­dob­nie ja­dą­cy DW 946 z kie­run­ku Su­chej Be­skidz­kiej, chcąc do­je­chać do Czer­ni­cho­wa muszą je­chać przez Ży­wiec DW 946 i potem DK 69 i drogą lo­kal­ną przez Za­rze­cze.
Objazd DW 948 na od­cin­ku bie­gną­cym przez za­po­rę wpro­wa­dzono wczo­raj od 20.00 do  6.00 rano. Także dzi­siej­szego wie­czo­ra do ju­trzej­szego po­ran­ka prze­jazd bę­dzie za­mknię­ty.
Ko­lej­ne za­mknię­cia prze­jazdu pla­no­wane są także w go­dzi­nach wie­czor­nych i noc­nych od 19 do 21 maja, od 14 do 16 paź­dzier­nika i od 18 do 20 li­sto­pa­da br.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl