Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Czasowe wyłączenie z ruchu drogi przez zaporę w Tresnej (DW 948)

W związ­ku z re­mon­tem u­rzą­dzeń za­po­ry wod­nej w Tre­snej za­mknię­ty jest prze­jazd ko­roną tamy drogą wo­je­wódz­ką nr 948. W związ­ku z tym do­jazd z Żywca do Czer­ni­cho­wa i  Mię­dzy­bro­dzia Ży­wieckiego od­by­wa się DK 69 i drogą lo­kal­ną przez Za­rze­cze i Tre­sną. Po­dob­nie ja­dą­cy DW 946 z kie­run­ku Su­chej Be­skidz­kiej, chcąc do­je­chać do Czer­ni­cho­wa muszą je­chać przez Ży­wiec DW 946 i potem DK 69 i drogą lo­kal­ną przez Za­rze­cze.
Objazd DW 948 na od­cin­ku bie­gną­cym przez za­po­rę wpro­wa­dzono wczo­raj od 20.00 do  6.00 rano. Także dzi­siej­szego wie­czo­ra do ju­trzej­szego po­ran­ka prze­jazd bę­dzie za­mknię­ty.
Ko­lej­ne za­mknię­cia prze­jazdu pla­no­wane są także w go­dzi­nach wie­czor­nych i noc­nych od 19 do 21 maja, od 14 do 16 paź­dzier­nika i od 18 do 20 li­sto­pa­da br.


 

Generalny pomiar ruchu rozpoczęty

Dzi­siaj ru­sza­ją po­miary ruchu dro­go­we­go w sieci dróg wo­je­wódz­kich. Po­tr­wa­ją one do końca roku.

Ba­dania re­ali­zo­wane przez Urząd Mar­szał­kow­ski o­bej­mu­ją sieć dróg wo­je­wódz­kich poza mia­stami na pra­wach po­wia­tu. Ruch bę­dzie mie­rzo­ny w 262 punk­tach.

Obo­wią­zek prze­pro­wa­dzania po­miarów wy­ni­ka z prze­pi­sów u­sta­wy o dro­gach pu­blicz­nych i wy­ko­nywa­ny jest co 5 lat. Jego celem jest u­zy­ska­nie wiel­ko­ści śred­niego do­bowe­go ruchu na wszyst­kich od­cin­kach sieci dróg kra­jo­wych oraz wo­je­wódz­kich. Za prze­bieg badań na „kra­jów­kach” od­powie­dzialny jest na­to­miast ka­to­wic­ki od­dział Ge­neral­nej Dy­rek­cji Dróg Kra­jo­wych i Au­to­strad.

autor: Śląski Urząd Marszałkowski

Konsultacje w sprawie remontu DW 942

Zdjęcie

W środę, 11 bm. w Wiśle od­by­ło się spo­tka­nie przed­sta­wi­cieli ZDW w Ka­to­wi­cach z To­maszem Bu­jo­kiem, bur­mi­strzem mia­sta, który za­po­znał się z pla­nami re­montu DW 942 w Wiśle.

W tym roku droga ma być re­montowana na od­cin­ku od skrzy­żo­wa­nia z drogą po­wia­tową w Ma­lin­ce do mostu na Wiśle przed ron­dem bę­dą­cym skrzy­żo­wa­niem z DW 941. Dłu­gość tego od­cin­ka wy­no­si nie­speł­na 3,5 km.

Pla­no­wany re­mont po­le­gać bę­dzie na ro­ze­bra­niu ist­nie­ją­cej kon­struk­cji drogi, od­bu­do­wa­niu sys­te­mu od­wod­nie­nia drogi, od­bu­dowie in­fra­struk­tury tech­nicz­nej i zbu­do­wa­niu nowej kon­struk­cji drogi wraz z chod­ni­ka­mi i in­ny­mi u­rzą­dze­nia­mi tech­nicz­ny­mi to­wa­rzy­szą­cymi.

autor: Ryszard Pacer

Powrót zimy!

Wczo­raj na­stą­pi­ła gwał­tow­na zmia­na po­gody. Na te­renach ni­zin­nych wo­je­wódz­twa ślą­skie­go spa­dło ponad 5 cm śnie­gu, a w gó­rach około pra­wie 15 cm. Na drogi wo­je­wódz­kie po­zosta­ją­cych pod za­rzą­dem ZDW w Ka­to­wi­cach wy­je­cha­ło 29 płu­gów, 59 pługo-pia­skarek i so­la­rek i 22 ła­do­war­ki.
Wszyst­kie drogi były prze­jezd­ne, choć lo­kal­nie, szcze­gól­nie w gó­rach drogi były śli­skie, a na dro­gach mogło za­le­gać przez pe­wien czas błoto po­śnie­gowe.
Po nocy z tem­pera­tu­rą u­trzy­mują­cą się w o­koli­cy 0 st. dziś w całym wo­je­wódz­twie znów pada deszcz i śnieg. Wszyst­kie drogi wo­je­wódz­kie są prze­jezd­ne, ale wa­run­ki są trud­ne. Pro­si­my o o­stroż­ną jazdę.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl