Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

19 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zdjęcie

1 lipca 2018 roku minęła 19. rocznica powstania ZDW w Katowicach, który jako jedyny zarząd w Polsce nie został stworzony z przekształcenia Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich, tylko powstał jako całkowicie nowa jednostka organizacyjna samorządu województwa śląskiego.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach od początku pomyślany był jako jednostka inżynierska, bez własnych ekip remontowych i potencjału wykonawczego, miał bazować na usługach i wykonawcach z wolnego rynku. Z czasem okazało się, że wybrany model funkcjonowania zarządu jest unikatowy w skali kraju. Rezygnacja z prowadzenia oddziałów terenowych, tzw. „rejonów” generujących istotne koszty związane z koniecznością utrzymania sprzętu oraz zaplecza magazynowego, pozwoliła na duże oszczędności. Wszelkie zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, projektowaniem, remontami i przebudowami, zlecane są wyspecjalizowanym firmom wybranym w drodze przetargów.

Można powiedzieć, że ZDW w Katowicach jest zorganizowany jak nowoczesna firma inżynierska – wspomina Zbigniew Tabor, który od początku pełni funkcję dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.


Podzielona płatność VAT będzie stosowana przez ZDW w Katowicach

Od 1 lipca br. weszła w życie Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 62) wprowadzającej mechanizm podzielonej płatności VAT (tzw. „split payment”). W związku z tym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje swych kontrahentów, że mechanizm ten będzie stosowany w rozliczeniach ZDW w Katowicach w płatnościach za nabywane usługi i wszelkie towary.


DW 938 w Cieszynie będzie zamknięta dla ruchu

Zdjęcie

W pią­tek, 29 bm. o go­dzi­nie 5.00 zo­sta­nie za­mknię­ty ruch na DW 938 w Cie­szy­nie. Droga jest o­bec­nie prze­bu­do­wy­wa­na. Ro­boty roz­poczę­ły się wio­sną br. i – zgod­nie z umową z wy­ko­naw­cą – za­koń­czyć się mają do końca li­sto­pa­da br. Dłu­gość prze­bu­do­wy­wa­nego od­cin­ka drogi to 1835 m. Koszt: 10,6 mln zło­tych. Pie­nią­dze po­chodzą z bu­dże­tu sa­mo­rzą­du wo­je­wódz­twa ślą­skie­go. Za­mknię­cie drogi po­zwoli na u­kła­danie warstw bi­tu­micz­nych całą sze­ro­ko­ścią jezd­ni, co po­zy­tyw­nie wpły­nie na jej trwa­łość.


O prze­bu­do­wie i ruchu tirów na DW 938

Zdjęcie

Wczo­raj, 21 bm. w cie­szyń­skiej Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 6, przy re­mon­towa­nej DW 938 od­by­ło się spo­tka­nie z miesz­kań­cami. Obec­ni byli przed­sta­wi­ciele ZDW w Ka­to­wi­cach, Wy­dzia­łu Ko­mu­ni­ka­cji i Tran­spor­tu Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go, kie­row­nik bu­do­wy i dy­rek­tor re­gio­nal­ny firmy Stra­bag re­ali­zu­ją­cy przebu­do­wę, a także bur­mistrz, miej­scy radni i re­prezen­tan­ci Sta­ro­stwa Po­wia­towe­go. Spot­ka­nie, zor­ga­ni­zowane przez cie­szy­nian za­miesz­kałych przy ul. Ka­to­wic­kiej (DW 938) po­świę­cone roz­mowie na temat or­ga­ni­zacji pracy pod­czas przebu­do­wy drogi i przy­szłej or­ga­ni­zacji ruchu po za­koń­cze­niu prac.

Na py­ta­nia do­ty­czą­ce przebu­do­wy drogi od­powia­dał m.in. Ry­szard Rze­pec­ki, na­czel­nik Wy­dzia­łu Dróg ZDW w Ka­to­wi­cach. Za­de­klaro­wał, że za­rów­no in­spek­tor nad­zo­ru­ją­cy bu­do­wę, jak i przed­sta­wi­ciele firmy Stra­bag są go­towi na u­dzie­la­nie wszel­kich in­for­ma­cji na temat har­mo­nogramu prac jakie po­zosta­ły jesz­cze do wy­ko­na­nia do paź­dzier­nika br., kiedy prze­bu­do­wa ma się za­koń­czyć.

 
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl