Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Uwaga! Będzie ślisko na drogach i chodnikach

Na znacznej części województwa śląskiego pada marznący deszcz. Od godz. 14:00 na drogach wojewódzkich może pojawić się śliskość i gołoledź. Piaskarki i solarki już pracują. Trzeba się jednak spodzierać, że lokalnie może być bardzo ślisko.

Dotyczy to także chodników. Mogą być lokalnie bardzo śliskie. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.


Uwaga, na drogach będzie ślisko!

Jak podaje Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie w nocy ze środy na czwartek w województwie śląskim ma spaść marznący deszcz.

Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź –  informuje Piotr Wałach, dyżurny synoptyk.

Opady są spodziewane dziś od godz. 23:00  do godz. 07:00 w czwartek, 8 bm.

ZDW w Katowicach prosi o ostrożną jazdę. Do czasu usunięcia śliskości przez ekipy drogowe może minąć kilka godzin.


Uwaga! Śliskość na drogach wojewódzkich

Zdjęcie

W po­wia­tach cie­szyń­skim, biel­skim i ży­wiec­kim tem­pera­tu­ra po­wie­trza spa­dła po­ni­żej zera. Drogi mogą być ob­lodzone. Na wszyst­kich dro­gach wo­je­wódz­kich trwać bę­dzie tego wie­czo­ra i w nocy akcja li­kwido­wa­nia śli­skości. Jed­nak lo­kal­nie trze­ba się li­czyć z tym, że na dro­gach może być bar­dzo śli­sko.
Jutro, w so­botę, 3 grud­nia br. zrobi się śli­sko także w po­zosta­łych po­wia­tach wo­je­wódz­twa ślą­skie­go.
Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach a­pe­lu­je do kie­row­ców o za­cho­wanie szcze­gól­nej o­stroż­no­ści.


Nagroda dla ZDW w Katowicach za pionierskie stosowanie nowych technologii

Zdjęcie

Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach o­trzy­mał E­uro­sym­bol In­we­sty­cji Dro­gowych za 2016 rok, na­gro­dę re­dak­cji Mo­ni­tora Ryn­ko­we­go Gazety Prawnej i Monitora Bi­zne­su Rzeczpospolitej.
Wy­róż­nio­no tym samym za­sto­sowanie przez ZDW w Ka­to­wi­cach przy re­mon­tach dróg po raz pierw­szy w Pol­sce as­fal­tów wy­so­komodyfi­kow­nych.

Prace ba­daw­cze pro­wa­dzone  w wielu o­środ­kach na­uko­wych na świe­cie  po­zwoli­ły stwier­dzić, że  zwięk­sze­nie i­lo­ści po­li­me­rów w as­fal­cie daje do­dat­kowe ko­rzy­ści po­pra­wiając od­por­ność na pę­ka­nie, ko­le­inowa­nie i zmę­cze­nie. Po  zwięk­sze­niu około dwu­krot­ne za­war­to­ści po­li­me­ru faza po­li­me­rowa staje się fazą cią­głą. Za­sto­sowanie tak dużej i­lo­ści po­li­me­ru po­wodowa­ło jed­nak po­waż­ne pro­ble­my ze sta­bil­no­ścią mie­sza­niny i bar­dzo dużą lep­ko­ścią le­pisz­czy.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl