Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Dziś DW 942 w Wiśle przejezdna

W związku z opadami deszczu dzisiaj na DW 942 w Wiśle roboty nie są prowadzone. Jak informowaliśmy remontowany jest odcinek tej drogi od skoczni w Wiśle Malince w kierunku Szczyrku, do punktu oddalonego o ok. 200 m przed granicą Wisła ze Szczyrkiem.

Droga jest przejezdna. Prosimy o ostrożną jazdę, przestrzeganie ograniczeń wynikających z oznakowania i stosowanie się do poleceń uprawnionych do kierowania ruchem pracowników firmy prowadzącej remont.


DW 942 w Wiśle w zamknięta od 7.30 do 20.30
z wyjątkiem sobót i niedziel!

We wtorek, 16 bm ok. godziny 13.30 została zamknięta Droga Wojewódzka nr 942 na odcinku od skoczni narciarskiej w Wiśle Malince do punktu oddalonego o ok. 200 m od granicy z powiatem bielskim.

Roboty trwają od 7.30 do 20.30. Zatem wieczorem i w nocy przejazd jest możliwy. Podobnie w przyszłym tygodniu przejazd będzie niemożliwy od 7.30 do 20.30. W soboty i niedziele prace nie będą prowadzone i droga będzie otwarta.

Utrudnienia potrwają do 31 sierpnia br.


Uwaga na korki w Pyskowicach

Planowo przebiega budowa nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w Pyskowicach, przy granicy z Gliwicami. W listopadzie ub. roku rozpoczęła się budowa wiaduktu tymczasowego. Po zburzeniu istniejącego wiaduktu, rozpoczęła się budowa nowego obiektu.

Gotowe są już filary, zbudowano przyczółki i rozpoczęło się deskowanie poprzedzające betonowanie płyty wiaduktu.

 


W przyszłym tygodniu zamknięta będzie DW 795!

Od po­nie­dział­ku 6 czerw­ca br. do so­boty, 11 czerw­ca br. za­mknię­ta bę­dzie DW 795 na od­cin­ku od gra­ni­cy z woj. świę­to­krzy­skim do skrzy­żo­wa­nia z DK 78 w Sz­cze­ko­ci­nach. Spo­wodowa­ne jest do układaniem warstwy ście­ral­nej na­wierzch­ni drogi. W tym cza­sie obowią­zy­wać bę­dzie ob­jazd przez miej­sco­wość Se­cemin.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl