Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

W przyszłym tygodniu zamknięta będzie DW 795!

Od po­nie­dział­ku 6 czerw­ca br. do so­boty, 11 czerw­ca br. za­mknię­ta bę­dzie DW 795 na od­cin­ku od gra­ni­cy z woj. świę­to­krzy­skim do skrzy­żo­wa­nia z DK 78 w Sz­cze­ko­ci­nach. Spo­wodowa­ne jest do układaniem warstwy ście­ral­nej na­wierzch­ni drogi. W tym cza­sie obowią­zy­wać bę­dzie ob­jazd przez miej­sco­wość Se­cemin.


Jak poprawić trwałość dróg? Potrzeba lepszego systemu współpracy inwestor – wykonawca

Ubie­gło­ty­go­dniowe walne zgro­ma­dze­nie Ogól­no­pol­skiej Izby Go­spodar­czej Dro­gow­nic­twa, które ob­ra­dowało w Kra­ko­wie dys­ku­to­wa­no o po­pra­wie­niu współ­pra­cy in­we­sto­rów i firmy bu­dow­la­nych sek­to­ra dro­go­we­go.

W wy­mia­nie po­glą­dów u­czest­ni­czy­li, prócz przed­sta­wi­cieli firm-człon­ków izby, także go­ście, w tym dy­rek­tor ZDW w Ka­to­wi­cach Zbi­gniew Tabor, który pre­zen­to­wał nie tylko sta­no­wi­sko na­sze­go u­rzę­du, ale także Kon­wen­tu dy­rek­torów ZDW jako jego prze­wod­ni­czą­cy.


Obwodnice Myszkowa i Pawłowic oraz druga jezdnia do Pyrzowic będą dofinansowane z funduszy UE

Podjęta została decyzja o dofinansowaniu inwestycji drogowych ze środków unijnych bieżącej perspektywy finansowej (lata 2014-2020).


Zbigniew Tabor w Radzie Naukowej IBDiM

Zbi­gniew Tabor, dy­rek­tor ZDW w Ka­to­wi­cach zo­stał po­woła­ny w skład Rady Nau­ko­wej In­sty­tu­tu Ba­daw­cze­go Dróg i Mo­stów w War­szawie.

ZDW w Ka­to­wi­cach od lat współ­pra­cu­je z IBDiM. Dzię­ki tej ko­ope­ra­cji moż­li­we było wdro­że­nie wielu no­wa­tor­skich tech­no­logii w za­kre­sie re­mon­tów i bu­do­wy dróg w sieci, którą ad­mi­nistru­je ZDW w Ka­to­wi­cach.

Spek­ta­ku­lar­nym przy­kła­dem tej współ­pra­cy była pierw­sza w Eu­ro­pie ocena no­śno­ści sieci dro­go­wej u­gię­cio­mie­rzem la­se­ro­wym TSD wy­ko­na­na przez IBDiM na dro­gach ad­mi­nistro­wanych przez ZDW w Ka­to­wi­cach.

 
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl