Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Uwaga! Śliskość na drogach wojewódzkich

Zdjęcie

W po­wia­tach cie­szyń­skim, biel­skim i ży­wiec­kim tem­pera­tu­ra po­wie­trza spa­dła po­ni­żej zera. Drogi mogą być ob­lodzone. Na wszyst­kich dro­gach wo­je­wódz­kich trwać bę­dzie tego wie­czo­ra i w nocy akcja li­kwido­wa­nia śli­skości. Jed­nak lo­kal­nie trze­ba się li­czyć z tym, że na dro­gach może być bar­dzo śli­sko.
Jutro, w so­botę, 3 grud­nia br. zrobi się śli­sko także w po­zosta­łych po­wia­tach wo­je­wódz­twa ślą­skie­go.
Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach a­pe­lu­je do kie­row­ców o za­cho­wanie szcze­gól­nej o­stroż­no­ści.


Nagroda dla ZDW w Katowicach za pionierskie stosowanie nowych technologii

Zdjęcie

Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach o­trzy­mał E­uro­sym­bol In­we­sty­cji Dro­gowych za 2016 rok, na­gro­dę re­dak­cji Mo­ni­tora Ryn­ko­we­go Gazety Prawnej i Monitora Bi­zne­su Rzeczpospolitej.
Wy­róż­nio­no tym samym za­sto­sowanie przez ZDW w Ka­to­wi­cach przy re­mon­tach dróg po raz pierw­szy w Pol­sce as­fal­tów wy­so­komodyfi­kow­nych.

Prace ba­daw­cze pro­wa­dzone  w wielu o­środ­kach na­uko­wych na świe­cie  po­zwoli­ły stwier­dzić, że  zwięk­sze­nie i­lo­ści po­li­me­rów w as­fal­cie daje do­dat­kowe ko­rzy­ści po­pra­wiając od­por­ność na pę­ka­nie, ko­le­inowa­nie i zmę­cze­nie. Po  zwięk­sze­niu około dwu­krot­ne za­war­to­ści po­li­me­ru faza po­li­me­rowa staje się fazą cią­głą. Za­sto­sowanie tak dużej i­lo­ści po­li­me­ru po­wodowa­ło jed­nak po­waż­ne pro­ble­my ze sta­bil­no­ścią mie­sza­niny i bar­dzo dużą lep­ko­ścią le­pisz­czy.


Obwodnica Pawłowic otwarta

Zdjęcie

W pią­tek, 18 bm. o­twar­ta zo­sta­ła ob­wod­ni­ca Paw­ło­wic jest czę­ścią Drogi Głów­nej Po­łu­dniowej, która łączy au­to­stradę A1 (przez węzeł Msza­na) z DK 81 w Paw­ło­wicach, sta­no­wiąc do­god­ne po­łą­cze­nie z au­to­stradą Paw­ło­wic i Psz­czy­ny. Przy­go­towa­nia do jej bu­do­wy roz­poczę­ły się w roku 2004, kiedy to Za­rząd Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go za­warł po­ro­zu­mie­nie z Gminą Paw­ło­wice po­wie­rza­jąc pro­jek­towa­nie ob­wod­ni­cy.

W 2011 roku ZDW w Ka­to­wi­cach zle­cił zapro­jek­towa­nie przebu­do­wy wia­duk­tów ko­le­jowych i ak­tu­ali­zację pro­jek­tu ob­wod­ni­cy. W tym samym roku do­szło do za­war­cia po­ro­zu­mie­nia mię­dzy sa­mo­rzą­dem Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go a Skar­bem Pań­stwa, re­prezen­to­wa­nym przez GDDKi­A Od­dział w Ka­to­wi­cach w spra­wie zasad przy­go­towa­nia, re­ali­zacji tej in­we­sty­cji w czę­ści do­ty­czą­cej po­łą­cze­nia z drogą kra­jo­wą nr 81.


W piątek, 18 bm. otwarta będzie obwodnica Pawłowic

W końcu paździ­ernika br za­kończyła się budowa ob­wod­nicy Pawłow­ic. Pro­ced­ur­a odbior­u nowej drogi za­kończy się w tym ty­god­niu. W piątek, 18 l­is­to­pada br. około godz­iny 15.00 ob­wod­nica zostan­ie ot­warta dla ruchu.

To pier­wsza in­west­ycja dro­gowa w wo­jew­ództwie śląskim współfin­ansow­ana z funduszy Unii Europejskiej w obecne­j per­spek­ty­wie budżetowe­j (lata 2014 – 2020).

 
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl