Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

DW 796 w Chruszczobrodzie otwarta

Dzisiaj DW 796 w Chruszczobrodzie została otwarta dla ruchu. Możliwy jest przejazd pojazdów do 3,5 t. Pojazdy komunikacji zbiorowej i służby ratunkowe, a także mieszkańcy posesji położonych przy przebudowywanym odcinku, miały cały czas prawo przejazdu. W tym zakresie nie nastąpiła zmiana w organizacji ruchu.

Pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t w dalszym ciągu muszą korzystać z objazdów.

Remont drogi zostanie dokończony w przyszłym roku.

 


Uwaga! Będzie ślisko na drogach i chodnikach

Na znacznej części województwa śląskiego pada marznący deszcz. Od godz. 14:00 na drogach wojewódzkich może pojawić się śliskość i gołoledź. Piaskarki i solarki już pracują. Trzeba się jednak spodzierać, że lokalnie może być bardzo ślisko.

Dotyczy to także chodników. Mogą być lokalnie bardzo śliskie. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.


Uwaga, na drogach będzie ślisko!

Jak podaje Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie w nocy ze środy na czwartek w województwie śląskim ma spaść marznący deszcz.

Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź –  informuje Piotr Wałach, dyżurny synoptyk.

Opady są spodziewane dziś od godz. 23:00  do godz. 07:00 w czwartek, 8 bm.

ZDW w Katowicach prosi o ostrożną jazdę. Do czasu usunięcia śliskości przez ekipy drogowe może minąć kilka godzin.


Uwaga! Śliskość na drogach wojewódzkich

Zdjęcie

W po­wia­tach cie­szyń­skim, biel­skim i ży­wiec­kim tem­pera­tu­ra po­wie­trza spa­dła po­ni­żej zera. Drogi mogą być ob­lodzone. Na wszyst­kich dro­gach wo­je­wódz­kich trwać bę­dzie tego wie­czo­ra i w nocy akcja li­kwido­wa­nia śli­skości. Jed­nak lo­kal­nie trze­ba się li­czyć z tym, że na dro­gach może być bar­dzo śli­sko.
Jutro, w so­botę, 3 grud­nia br. zrobi się śli­sko także w po­zosta­łych po­wia­tach wo­je­wódz­twa ślą­skie­go.
Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach a­pe­lu­je do kie­row­ców o za­cho­wanie szcze­gól­nej o­stroż­no­ści.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl