Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

IV Śląskie Forum Drogownictwa. Jak solidnie budować bezpieczne drogi!

Zdjęcie

Bezpieczeństwo i trwałość budowanych i remontowanych dróg to główne zagadnienia, IV Śląskiego Forum Drogownictwa. Odbywająca się 13 i 14 bm. konferencja zgromadziła rekordową liczbę przeszło 200 przedstawicieli administracji drogowej i samorządowej oraz firm z branży z całego kraju oraz gości z Niemiec i Holandii. Wiodącymi tematami były nawierzchnie drogowe z asfaltów wysokomodyfikowanych oraz problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak: bezpieczeństwo pieszych i oznakowanie pionowe dróg.


Szybko powstaje obwodnica Pawłowic

Zdjęcie

Kie­row­nic­two bu­do­wy ob­wod­ni­cy Paw­ło­wic po­in­for­mowa­ło, że za­awan­so­wanie prac wy­no­si ponad 60 proc. i jest więk­sze niż prze­wi­du­je to obowią­zu­jący har­mo­nogram o około czte­rech ty­go­dni. Udało się u­trzy­mać dobre tempo prac, mimo ko­niecz­no­ści wy­ko­na­nia do­dat­kowych robót w związ­ku z nie­oczekiwa­ną słabą no­śno­ścią grun­tu pod czę­ścią nowej drogi.

Obwod­ni­ca po­łą­czy ist­nie­ją­cą DW 933 mię­dzy Ja­strzę­biem-Zdro­jem a Paw­ło­wicami, po­bie­gnie na po­łu­dnie od tej miej­sco­wo­ści, wzdłuż ist­nie­ją­cej linii ko­le­jowej i po­łą­czy się bez­ko­li­zyj­nym wę­złem z DK 81.

Po za­koń­cze­niu bu­do­wy DW 933 zmie­ni prze­bieg i nie bę­dzie już ona pro­wa­dzić przez Paw­ło­wice. Nowa droga li­czyć bę­dzie 2,83 km dłu­go­ści. Mieć bę­dzie jedną jezd­nię o sze­ro­ko­ści 7 m i wy­po­sa­żona bę­dzie w drogi ser­wi­so­we. Sta­nie się ona czę­ścią Dro­gowej Trasy Po­łu­dniowej.

autor: Ryszard Pacer

Uwaga! Intensywne opady śniegu

W powiecie żywieckim i cieszyńskim spadło dziś około 10 cm śniegu. Nieco mniejsze opady zanotowano w pozostałych powiatach województwa. Wszystkie drogi wojewódzkie, jakimi zarządza ZDW w Katowicach, są przejezdne.


Umowa na budowę obwodnicy Myszkowa podpisana

Zdjęcie

Dziś w Ka­to­wi­cach pod­pi­sa­na zo­sta­ła umowa na bu­do­wę ob­wod­ni­cy Mysz­ko­wa. Pow­sta­nie ona na po­łu­dnie od mia­sta i mieć bę­dzie 8,4 km dłu­go­ści. Umowa na  bu­do­wę za­war­ta z firmą Max Bögl Pol­ska Sp. z o. o. o­pie­wa na ponad 99,3 mln zł. Łącz­ny koszt bu­do­wy wy­nie­sie ponad 100 mln zł, bo­wiem do­li­czyć trze­ba ok. 750 tys. zł wy­na­gro­dze­nia in­ży­nie­ra kon­trak­tu. Rolę tę peł­nić bę­dzie firma Pro­kom Con­struc­tion Sp. z o. o. z So­snow­ca. Termin zakończenia budowy upływa 9 września 2018 r.

autor: Ryszard Pacer 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl