Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Obwodnica Pawłowic otwarta

Zdjęcie

W pią­tek, 18 bm. o­twar­ta zo­sta­ła ob­wod­ni­ca Paw­ło­wic jest czę­ścią Drogi Głów­nej Po­łu­dniowej, która łączy au­to­stradę A1 (przez węzeł Msza­na) z DK 81 w Paw­ło­wicach, sta­no­wiąc do­god­ne po­łą­cze­nie z au­to­stradą Paw­ło­wic i Psz­czy­ny. Przy­go­towa­nia do jej bu­do­wy roz­poczę­ły się w roku 2004, kiedy to Za­rząd Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go za­warł po­ro­zu­mie­nie z Gminą Paw­ło­wice po­wie­rza­jąc pro­jek­towa­nie ob­wod­ni­cy.

W 2011 roku ZDW w Ka­to­wi­cach zle­cił zapro­jek­towa­nie przebu­do­wy wia­duk­tów ko­le­jowych i ak­tu­ali­zację pro­jek­tu ob­wod­ni­cy. W tym samym roku do­szło do za­war­cia po­ro­zu­mie­nia mię­dzy sa­mo­rzą­dem Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go a Skar­bem Pań­stwa, re­prezen­to­wa­nym przez GDDKi­A Od­dział w Ka­to­wi­cach w spra­wie zasad przy­go­towa­nia, re­ali­zacji tej in­we­sty­cji w czę­ści do­ty­czą­cej po­łą­cze­nia z drogą kra­jo­wą nr 81.


W piątek, 18 bm. otwarta będzie obwodnica Pawłowic

W końcu paździ­ernika br za­kończyła się budowa ob­wod­nicy Pawłow­ic. Pro­ced­ur­a odbior­u nowej drogi za­kończy się w tym ty­god­niu. W piątek, 18 l­is­to­pada br. około godz­iny 15.00 ob­wod­nica zostan­ie ot­warta dla ruchu.

To pier­wsza in­west­ycja dro­gowa w wo­jew­ództwie śląskim współfin­ansow­ana z funduszy Unii Europejskiej w obecne­j per­spek­ty­wie budżetowe­j (lata 2014 – 2020).

 


Spotkanie w Koziegłowach

W środę, 16 bm. o godzinie 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbędzie się spotkanie Zbigniewa Tabora, dyrektora ZDW w Katowicach z mieszkańcami miasta i wszystkimi zainteresowanymi koncepcją budowy obwodnicy Koziegłów.

Uczestniczyć w spotkaniu będą także pracownicy ZDW w Katowicach, którzy odpowiedzą na pytania.


Awaria łączności telefonicznej usunięta

Firma telefoniczna usunęła awarię i można już kontaktować się telefonicznie ze wszystkimi wydziałami ZDW w Katowicach.

 
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl