Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Powstanie obwodnica Buczkowic

Rozstrzygnięto przetarg na budowę obwodnicy Buczkowic. Nową drogę o długości prawie 3 km wybuduje firma Drog-Bud Sp. z o. o. z Częstochowy za nieco ponad 62,5 mln złotych brutto. W uzasadnieniu wybotu tej oferty komisja przetargowa wskazała, że: „Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która spelnia warunki udziału w postępowaniu i która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów tj. okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 miesięcy, dodatkowe doświadczenie kierownika budowy i wartość wtórnego modułu odkształcenia E. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej.”


 

19 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zdjęcie

1 lipca 2018 roku minęła 19. rocznica powstania ZDW w Katowicach, który jako jedyny zarząd w Polsce nie został stworzony z przekształcenia Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich, tylko powstał jako całkowicie nowa jednostka organizacyjna samorządu województwa śląskiego.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach od początku pomyślany był jako jednostka inżynierska, bez własnych ekip remontowych i potencjału wykonawczego, miał bazować na usługach i wykonawcach z wolnego rynku. Z czasem okazało się, że wybrany model funkcjonowania zarządu jest unikatowy w skali kraju. Rezygnacja z prowadzenia oddziałów terenowych, tzw. „rejonów” generujących istotne koszty związane z koniecznością utrzymania sprzętu oraz zaplecza magazynowego, pozwoliła na duże oszczędności. Wszelkie zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, projektowaniem, remontami i przebudowami, zlecane są wyspecjalizowanym firmom wybranym w drodze przetargów.

Można powiedzieć, że ZDW w Katowicach jest zorganizowany jak nowoczesna firma inżynierska – wspomina Zbigniew Tabor, który od początku pełni funkcję dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.


Podzielona płatność VAT będzie stosowana przez ZDW w Katowicach

Od 1 lipca br. weszła w życie Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 62) wprowadzającej mechanizm podzielonej płatności VAT (tzw. „split payment”). W związku z tym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje swych kontrahentów, że mechanizm ten będzie stosowany w rozliczeniach ZDW w Katowicach w płatnościach za nabywane usługi i wszelkie towary.


DW 938 w Cieszynie będzie zamknięta dla ruchu

Zdjęcie

W pią­tek, 29 bm. o go­dzi­nie 5.00 zo­sta­nie za­mknię­ty ruch na DW 938 w Cie­szy­nie. Droga jest o­bec­nie prze­bu­do­wy­wa­na. Ro­boty roz­poczę­ły się wio­sną br. i – zgod­nie z umową z wy­ko­naw­cą – za­koń­czyć się mają do końca li­sto­pa­da br. Dłu­gość prze­bu­do­wy­wa­nego od­cin­ka drogi to 1835 m. Koszt: 10,6 mln zło­tych. Pie­nią­dze po­chodzą z bu­dże­tu sa­mo­rzą­du wo­je­wódz­twa ślą­skie­go. Za­mknię­cie drogi po­zwoli na u­kła­danie warstw bi­tu­micz­nych całą sze­ro­ko­ścią jezd­ni, co po­zy­tyw­nie wpły­nie na jej trwa­łość.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl