Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Umowa na budowę obwodnicy Buczkowic podpisana

Zdjęcie

Dzisiaj, 23 lipca br. w Katowicach podpisana została umowa na budowę obwodnicy Buczkowic. W przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wyłoniono wykonawcę, którym jest Drog-Bud Sp. z o. o. z Częstochowy. Umowę podpisali Zbigniew Tabor dyrektor ZDW w Katowicach i Tomasz Kędzior, wiceprezes zarządu Drog-Budu.

Obwodnica połączy drogę ekspresową S 1 z DW 942 omijając Buczkowice i Rybarzowice. Umowa przewiduje zakończenie prac 8 listopada 2019 r. Inwestycja ta obejmuje między innymi:

• budowę obwodnicy – drogi wojewódzkiej klasy technicznej G o długości 2,78 km;

• budowę skrzyżowania z ul. Bielską (DW 942) oraz z ul. Żywiecką;

• budowę dróg dla obsługi terenów, powstałych z podziału nieruchomości liniami rozgraniczającymi pas drogowy projektowanej obwodnicy;

• budowę obiektów inżynierskich;

• budowę zbiornika retencyjnego;

• budowę stanowiska do kontroli pojazdów;

• przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: kanalizacja deszczowa, sieci drenarskie, gazociąg średniego ciśnienia, gazociąg wysokiego ciśnienia, kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna nN, SN, WN – 110 kV, oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjna,

• wykonanie odwodnienia,

• budowę kanału technologicznego,

• wycinkę drzew i krzewów,

• budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Przygotowanie tej inwestycji trwało długo, bo aż osiem lat. Między sierpniem 2010 roku a wrześniem roku następnego przygotowana została koncepcja jej przebiegu wraz z wielokryterialną analizą porównawczą wariantów przebiegu drogi. W kwietniu 2011 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

W październiku 2012 roku nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, zaś w lipcu 2013 roku złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W listopadzie 2013 roku rozpoczęły się protesty mieszkańców Rybarzowic, domagających się zmiany przebiegu drogi.

W marcu 2014 roku nastąpiła eskalacja protestów. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice przedstawiło własny wariant przebiegu obwodnicy. Odbyły się liczne spotkania konsultacyjne przedstawicieli ZDW w Katowicach z działaczami Stowarzyszenia i władzami likalnymi mające na celu wypracowanie kompromisowego przebiegu drogi. Negocjacje oraz przedłużające się postępowanie środowiskowe doprowadzają do zawieszenia umowy z wykonawcą projektu obwodnicy. W kwietniu 2015 roku zapadła decyzja Zarządu Województwa Śląskiego o zmianie przebiegu obwodnicy i jej budowie według wariantu proponowanego przez przedstawicieli StowarzyszeniaRzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice.

Od kwietnia do października 2015 r. trwały formalności związane z zakończeniem umowy z projektantem obwodnicy. Podpisano porozumienie kończące dotychczasową umowę, przeprowadzono inwentaryzację i rozliczenie dotychczas wykonanych prac oraz podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przebiegu obwodnicy w nowym śladzie. We wrześniu 2016 wydana została negatywna opinia Urzędu Gminy Buczkowice o nowym projekcie obwodnicy. Samorząd gminy zgłosił postulat by, w ramach inwestycji zbudować „chodnik wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej”.

W maju 2017 właściciele gruntów niezadowoleni z nowego przebiegu obwodnicy zgłosili protest i odwołali się od decyzji pozwolenia wodno-prawnego. Odwołanie zostało oddalone.

Złożenie wniosku do Wojewody Śląskiego o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej nastąpiło w czerwcu 2017 roku. Wojewoda wydał tę decyzję we wrześniu ub. roku. W kwietniu br. ZDW w Katowicach ogłosił przetarg na budowę obwodnicy Buczkowic. Niestety oferty wykonawców przekraczały znacznie kwotę jaką zamawiający przeznaczył na inwestycję Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa Zamówień Publicznych dyrektor ZDW w Katowicach mógł unieważnić przetarg, jednak istniała też możliwość wystąpienia do Zarządu Województwa Śląskiego o zwiększenie kwoty jaką można przeznaczyć na budowę. Taki wniosek został złożony.

Zarząd Województwa Śląskiego przychylił się do wniosku i przygotował projekt uchwały przesuwającej kwoty z innych pozycji budżetu województwa (z puli przeznaczonej na inne wydatki realizowane przez ZDW w Katowicach). Ponieważ ta pozycja budżetowa wpisana była w ramy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2020 decyzja w tej sprawie wymagała decyzji Sejmiku Województwa Śląskiego który przyjął uchwałę w tej sprawie pod koniec czerwca br. zwiększając kwotę na budowę obwodnicy.

Nowa droga będzie miała znaczenie nie tylko dla mieszkańców Rybarzowic i Buczkowic, bowiem ruch tranzytowy z kierunku Bystrej, Mesznej i Bielska-Białej do Szczyrku przeniesie się z wąskich dróg lokalnych na obwodnicę. Także turyści podróżujący na tej trasie chętniej będą korzystać z dojazdu do Szczyrku przez S 1 i nową obwodnicę, niż DW 942 z Bielska-Białej do Buczkowic.

Zdjęcie

2018-07-23

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl