Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

DW 938 w Cieszynie będzie zamknięta dla ruchu

Zdjęcie

W pią­tek, 29 bm. o go­dzi­nie 5.00 zo­sta­nie za­mknię­ty ruch na DW 938 w Cie­szy­nie. Droga jest o­bec­nie prze­bu­do­wy­wa­na. Ro­boty roz­poczę­ły się wio­sną br. i – zgod­nie z umową z wy­ko­naw­cą – za­koń­czyć się mają do końca li­sto­pa­da br. Dłu­gość prze­bu­do­wy­wa­nego od­cin­ka drogi to 1835 m. Koszt: 10,6 mln zło­tych. Pie­nią­dze po­chodzą z bu­dże­tu sa­mo­rzą­du wo­je­wódz­twa ślą­skie­go. Za­mknię­cie drogi po­zwoli na u­kła­danie warstw bi­tu­micz­nych całą sze­ro­ko­ścią jezd­ni, co po­zy­tyw­nie wpły­nie na jej trwa­łość.


Lokalizacja zdarzenia
2018-06-27

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl