Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

O prze­bu­do­wie i ruchu tirów na DW 938

Zdjęcie

Wczo­raj, 21 bm. w cie­szyń­skiej Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 6, przy re­mon­towa­nej DW 938 od­by­ło się spo­tka­nie z miesz­kań­cami. Obec­ni byli przed­sta­wi­ciele ZDW w Ka­to­wi­cach, Wy­dzia­łu Ko­mu­ni­ka­cji i Tran­spor­tu Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go, kie­row­nik bu­do­wy i dy­rek­tor re­gio­nal­ny firmy Stra­bag re­ali­zu­ją­cy przebu­do­wę, a także bur­mistrz, miej­scy radni i re­prezen­tan­ci Sta­ro­stwa Po­wia­towe­go. Spot­ka­nie, zor­ga­ni­zowane przez cie­szy­nian za­miesz­kałych przy ul. Ka­to­wic­kiej (DW 938) po­świę­cone roz­mowie na temat or­ga­ni­zacji pracy pod­czas przebu­do­wy drogi i przy­szłej or­ga­ni­zacji ruchu po za­koń­cze­niu prac.

Na py­ta­nia do­ty­czą­ce przebu­do­wy drogi od­powia­dał m.in. Ry­szard Rze­pec­ki, na­czel­nik Wy­dzia­łu Dróg ZDW w Ka­to­wi­cach. Za­de­klaro­wał, że za­rów­no in­spek­tor nad­zo­ru­ją­cy bu­do­wę, jak i przed­sta­wi­ciele firmy Stra­bag są go­towi na u­dzie­la­nie wszel­kich in­for­ma­cji na temat har­mo­nogramu prac jakie po­zosta­ły jesz­cze do wy­ko­na­nia do paź­dzier­nika br., kiedy prze­bu­do­wa ma się za­koń­czyć.

 

Pra­cow­ni­cy Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go z kolei in­for­mowa­li o za­sadach or­ga­ni­zacji ruchu. Miesz­kań­cy ul. Ka­to­wic­kiej po­stu­lują zakaz ruchu dla cięż­kich po­jaz­dów na czę­ści tej ulicy. Ar­gu­men­tują to za­gro­że­niem dla u­czest­ni­ków ruchu pie­szego i ro­we­rowego.

Ry­szard Ma­cu­ra, bur­mistrz Cie­szy­na za­pro­ponował pra­cow­ni­kom Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go współ­pra­cę i kon­sul­ta­cje w spra­wie za­plano­wania ta­kiej or­ga­ni­zacji ruchu, która w mak­sy­mal­ny spo­sób speł­nia­łaby o­cze­ki­wa­nia miesz­kań­ców.

Warto przy­po­mnieć, że de­ba­ta w tej spra­wie pro­wa­dzona była już w 2012 roku, kiedy ruch po­jaz­dów na tej dro­dze na­si­lił się z po tym jak rok wcze­śniej wpro­wa­dzono na dro­gach kra­jo­wych o­pła­ty via­TOLL. Wtedy po­stu­lowa­no zakaz ruchu po­jaz­dów cięż­kich w go­dzi­nach od 23.00 do 6.00. Nie­stety nie wszyst­kie gminy, które u­czest­ni­czy­ły wtedy w kon­sul­ta­cjach zgo­dzi­ły się z takim roz­wią­za­niem i o­gra­ni­cze­nie nie zo­sta­ło wpro­wa­dzone.

Obec­nie także będą pro­wa­dzone sze­ro­kie kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne nad pro­jek­tem za­kazu. Osta­tecz­ną de­cy­zję po­dej­mie Mar­szałek Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go, który jest or­ga­nem za­rzą­dzającym ru­chem na dro­gach wo­je­wódz­kich.


Lokalizacja zdarzenia
2018-06-22

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl