Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Uwaga! Śliskość na drogach wojewódzkich

Zdjęcie

W po­wia­tach cie­szyń­skim, biel­skim i ży­wiec­kim tem­pera­tu­ra po­wie­trza spa­dła po­ni­żej zera. Drogi mogą być ob­lodzone. Na wszyst­kich dro­gach wo­je­wódz­kich trwać bę­dzie tego wie­czo­ra i w nocy akcja li­kwido­wa­nia śli­skości. Jed­nak lo­kal­nie trze­ba się li­czyć z tym, że na dro­gach może być bar­dzo śli­sko.
Jutro, w so­botę, 3 grud­nia br. zrobi się śli­sko także w po­zosta­łych po­wia­tach wo­je­wódz­twa ślą­skie­go.
Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach a­pe­lu­je do kie­row­ców o za­cho­wanie szcze­gól­nej o­stroż­no­ści.

2016-12-02

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl