Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Nagroda dla ZDW w Katowicach za pionierskie stosowanie nowych technologii

Zdjęcie

Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach o­trzy­mał E­uro­sym­bol In­we­sty­cji Dro­gowych za 2016 rok, na­gro­dę re­dak­cji Mo­ni­tora Ryn­ko­we­go Gazety Prawnej i Monitora Bi­zne­su Rzeczpospolitej.
Wy­róż­nio­no tym samym za­sto­sowanie przez ZDW w Ka­to­wi­cach przy re­mon­tach dróg po raz pierw­szy w Pol­sce as­fal­tów wy­so­komodyfi­kow­nych.

Prace ba­daw­cze pro­wa­dzone  w wielu o­środ­kach na­uko­wych na świe­cie  po­zwoli­ły stwier­dzić, że  zwięk­sze­nie i­lo­ści po­li­me­rów w as­fal­cie daje do­dat­kowe ko­rzy­ści po­pra­wiając od­por­ność na pę­ka­nie, ko­le­inowa­nie i zmę­cze­nie. Po  zwięk­sze­niu około dwu­krot­ne za­war­to­ści po­li­me­ru faza po­li­me­rowa staje się fazą cią­głą. Za­sto­sowanie tak dużej i­lo­ści po­li­me­ru po­wodowa­ło jed­nak po­waż­ne pro­ble­my ze sta­bil­no­ścią mie­sza­niny i bar­dzo dużą lep­ko­ścią le­pisz­czy.

Dzię­ki ba­daniom pro­wa­dzonym przez pro­du­cen­tów po­li­me­rów w USA o­pra­cowano nowe po­li­me­ry, które u­moż­li­wia­ją wy­pro­du­kowa­nie as­fal­tu wy­so­komodyfi­kowa­ne­go po­zba­wione­go pro­ble­mów ze sta­bil­no­ścią mie­sza­niny.
Pol­skie ra­fi­ne­rie wkrót­ce potem także pod­ję­ły pro­duk­cję no­we­go ma­te­riału. Już w paź­dzier­niku 2013 r. oraz w sierp­niu 2014 r. wy­ko­na­no w Pol­sce od­cin­ki do­świad­czal­ne na­wierzch­ni dro­go­wej z za­sto­sowaniem od­powied­nio as­fal­tu wy­so­komodyfi­kowa­ne­go. Były to 6. i 8. od­ci­nek z as­fal­tem wy­so­komodyfi­kowa­nym w Eu­ro­pie i pierw­sze takie bu­do­wy w Pol­sce. Od­cin­ki o dłu­go­ści 1000 i 1500 m wy­re­mon­towa­no na dro­gach wo­je­wódz­kich za­rzą­dzanych przez Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach. Wy­ko­na­nie od­cin­ków do­świad­czal­nych po­zwoli­ło zwe­ry­fi­ko­wać dane tech­no­logicz­ne oraz u­sta­lić szcze­gó­ło­wo za­le­cenia do­ty­czą­ce tech­no­logii wy­ko­nywa­nia warstw z no­wa­tor­ską mie­szan­ką as­fal­to­wą.
Od tego czasu w re­mon­tach pro­wa­dzonych na zle­cenie ZDW w Ka­to­wi­cach po­wszech­nie sto­su­je się tę tech­no­logię. Pi­lo­ta­żowe od­cin­ki po­ka­zały, że speł­nia on za­kładane normy ja­ko­ści o od­por­no­ści pod­czas u­żyt­ko­wa­nia.
As­falt wy­so­komodyfi­kowa­ny zo­stał wy­ko­rzysta­ny przy re­mon­tach dróg wo­je­wódz­kich i bu­do­wie no­wych od­cin­ków w Ślą­skiem na dłu­go­ści pra­wie 76 km. M.in. na DW 792 w Hu­ci­ski, na DW416 w Ra­ci­bo­rzu, DW 938 w Paw­ło­wi­cach, DW 912 w Mia­stecz­ku Ślą­skim i Świer­klań­cu i na wielu in­nych od­cin­kach.

2016-11-28

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl