Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Obwodnica Pawłowic otwarta

Zdjęcie

W pią­tek, 18 bm. o­twar­ta zo­sta­ła ob­wod­ni­ca Paw­ło­wic jest czę­ścią Drogi Głów­nej Po­łu­dniowej, która łączy au­to­stradę A1 (przez węzeł Msza­na) z DK 81 w Paw­ło­wicach, sta­no­wiąc do­god­ne po­łą­cze­nie z au­to­stradą Paw­ło­wic i Psz­czy­ny. Przy­go­towa­nia do jej bu­do­wy roz­poczę­ły się w roku 2004, kiedy to Za­rząd Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go za­warł po­ro­zu­mie­nie z Gminą Paw­ło­wice po­wie­rza­jąc pro­jek­towa­nie ob­wod­ni­cy.

W 2011 roku ZDW w Ka­to­wi­cach zle­cił zapro­jek­towa­nie przebu­do­wy wia­duk­tów ko­le­jowych i ak­tu­ali­zację pro­jek­tu ob­wod­ni­cy. W tym samym roku do­szło do za­war­cia po­ro­zu­mie­nia mię­dzy sa­mo­rzą­dem Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go a Skar­bem Pań­stwa, re­prezen­to­wa­nym przez GDDKi­A Od­dział w Ka­to­wi­cach w spra­wie zasad przy­go­towa­nia, re­ali­zacji tej in­we­sty­cji w czę­ści do­ty­czą­cej po­łą­cze­nia z drogą kra­jo­wą nr 81.

W roku 2012 wy­da­ne zo­stało przez wo­je­wodę ze­zwo­lenie na re­ali­zację in­we­sty­cji dro­go­wej. 15 grud­nia 2014 roku ZDW w Ka­to­wi­cach za­warło umowę na bu­do­wę z kon­sor­cjum firm, któ­re­go li­de­rem jest firma M-Sil­nice A.S. z Par­du­bic w Re­pu­bli­ce Cze­skiej, a part­ne­rem IMB Pod­be­ski­dzie Sp. z o. o. ze Sko­czowa. Ter­min za­koń­cze­nia bu­do­wy u­pły­nął 15 paź­dzier­nika br. i zo­stał do­trzy­ma­ny. Osta­tecz­ne roz­li­cze­nie kon­trak­tu prze­wi­dzia­no do dnia 28 li­sto­pa­da br.

Zło­żoność in­we­sty­cji wy­ni­ka­ją­ca z na­gro­madze­nia in­fra­struk­tury ko­mu­ni­ka­cyj­nej w tym re­jo­nie wy­mu­si­ła po­dzie­lenie prac na etapy i re­stryk­cyj­ne prze­strzega­nie har­mo­nogramu robót i or­ga­ni­zacji ruchu która ob­ję­ła drogi kra­jo­we, wo­je­wódz­kie i po­wia­towe w po­łu­dniowej czę­ści wo­je­wódz­twa ślą­skie­go. Taki spo­sób re­ali­zacji po­zwolił na wy­ko­na­nie ca­łe­go za­kresu za­dania w za­plano­wanym cza­sie. Z uwagi na zło­żoność za­dania, w o­kre­sie re­ali­zacji wy­stę­po­wa­ły o­gra­ni­cze­nia w ko­mu­ni­ka­cji w re­jo­nie przebu­do­wywanych bądź bu­do­wa­nych od­cin­ków dróg.

Wspo­mnia­ny wy­so­ki sto­pień kom­pli­ka­cji tej in­we­sty­cji ge­nero­wał wiele trud­no­ści i pro­ble­mów wy­ma­gają­cych roz­wią­za­nia w trak­cie re­ali­zacji robót bu­dow­la­nych. Naj­waż­niej­sze z nich to:

  • ko­niecz­ność ak­tu­ali­zacji i do­stosowa­nia pro­jek­tu do ak­tu­al­nych rzęd­nych wy­so­ko­ściowych te­renu, z uwagi na wpływ eks­plo­atacji gór­ni­czej (o­sia­danie na po­ziomie ok.1,30 w sto­sun­ku do pro­jek­tu);
  • słabe pod­łoże grun­to­we, co spo­wodowa­ło ko­niecz­ność jego wzmoc­nie­nia m.in. po­przez wy­ko­na­nie ko­lumn żwi­ro­wych i ko­lumn „jet gro­uting”; • ko­niecz­ność re­ali­zacji robót pod ru­chem, w szcze­gól­no­ści w za­kresie DK 81;
  • ko­niecz­ność u­zgod­nie­nia prac z PKP w za­kresie roz­biór­ki ist­nie­ją­cych wia­duk­tów ko­le­jowych nad ul. Zjed­no­czenia i bu­do­wy no­wych o­biek­tów.
  • Bu­do­wa była po­dzie­lona na dwie czę­ści. Za­danie A (za­kres drogi wo­je­wódz­kiej nr 933), w tym: bu­do­wę drogi wo­je­wódz­kiej nr 933, sta­no­wiącej ob­wod­ni­cę Paw­ło­wic, dł. 2,83 km,
  • bu­do­wę dróg ob­słu­gują­cych te­reny przy­le­głe,
  • bu­do­wę skrzy­żo­wa­nia pro­jek­towa­nej DW 933 z ul. Psz­czyń­ską,
  • bu­do­wę skrzy­żo­wa­nia pro­jek­towa­nej DW 933 z ul. Zjed­no­czenia z sy­gna­li­zacją świetl­ną),
  • przebu­do­wę skrzy­żo­wa­nia DW 938 z ul. Zjed­no­czenia,
  • prze­bu­do­wa wia­duk­tów ko­le­jowych nad ul. Zjed­no­czenia.

Za­danie B (za­kres drogi kra­jo­wej nr 81), w tym: przebu­do­wę skrzy­żo­wa­nia DK 81 z ul. Psz­czyń­ską (skrzy­żo­wa­nie czte­row­lotowe, ska­nali­zo­wane, z sy­gna­li­zacją świetl­ną), bu­do­wę węzła na DK 81 z pro­jek­towa­ną DW 933 wraz z łącz­ni­ca­mi i mu­ra­mi o­porowy­mi, przebu­do­wę skrzy­żo­wa­nia DK 81 z DW 938. Cał­ko­wi­ty koszt in­we­sty­cji wy­niósł 89,9 mln zł brut­to.

2016-11-24

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl