Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

W piątek, 18 bm. otwarta będzie obwodnica Pawłowic

W końcu paździ­ernika br za­kończyła się budowa ob­wod­nicy Pawłow­ic. Pro­ced­ur­a odbior­u nowej drogi za­kończy się w tym ty­god­niu. W piątek, 18 l­is­to­pada br. około godz­iny 15.00 ob­wod­nica zostan­ie ot­warta dla ruchu.

To pier­wsza in­west­ycja dro­gowa w wo­jew­ództwie śląskim współfin­ansow­ana z funduszy Unii Europejskiej w obecne­j per­spek­ty­wie budżetowe­j (lata 2014 – 2020).

 

Ob­wod­nica łączy ist­niejącą DW 933 od nowego skrzyżow­an­ia między Jastrzębiem-Zdro­jem a Pawłow­icami, biegnie wzdłuż ist­niejącej linii kole­jowej na połud­nie od Pawłow­ic i  łączy się bezkolizyjnym węzłem z DK 81. Nowa droga liczy 2,83 km długości. Ma jedną jezdnię o szer­okości 7 m i wy­po­sażon­a w drogi ser­wisowe. Jest częś­cią Dro­gowe­j Trasy Połud­niowe­j. W ramach in­west­ycji, prócz samej drogi wybudow­an­o m.in. ekrany ak­ustyczne, ele­menty in­frastruk­tury tele­tech­niczne­j, kan­al­iz­a­cji deszczowe­j i murów o­porow­ych.

Ob­wod­nicę Pawłow­ic wykon­ało kon­sor­cjum, któ­re­go li­de­rem jest firma M-Sil­nice A.S. z Par­du­bic w Re­pu­bli­ce Cze­skiej, a part­ne­rem IMB Pod­be­ski­dzie Sp. z o. o. w Sko­czow­ie. Koszt to praw­ie 90 mln zło­tych brut­to. Umowa na budowę ob­wod­nicy z kon­sor­cjum wykon­aw­ców pod­pis­an­a została w grud­niu 2014.


Lokalizacja zdarzenia
2016-11-14

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl