Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Zamknięcie mostu w Żywcu prawdopodobnie około 15 kwietnia br.

Zdjęcie

Za­koń­czy­ła się bu­do­wa kład­ki dla pie­szych nad rzeką Sołą w Żywcu. To e­lement bu­do­wy no­we­go mostu na tej rzece w miej­sce tzw. „sta­re­go mostu” w ciągu DW 945.

Ko­lej­nym e­ta­pem całej in­we­sty­cji pn. Bu­do­wa ob­wod­ni­cy Żywca jako no­we­go ciągu drogi wo­je­wódz­kiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z prze­bu­do­wą mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wo­je­wódz­kiej bę­dzie wy­bu­rze­nie mostu. Wy­ko­naw­ca, kon­sor­cjum firm Rubau i Rubau przy­go­towu­je się teraz do prac wy­bu­rze­nio­wych. Za­mknię­cie mostu prze­wi­dy­wa­ne jest na po­łowę kwiet­nia br. O do­kład­nym ter­mi­nie po­in­for­mu­je­my.


Lokalizacja zdarzenia
2014-03-30

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl